Forskningsprosjekt


En randomisert, dobbelblind, placebo-kontrollert studie med adaptivt studiedesign, som skal undersøke effekt og sikkerhet av LNP023 hos pasienter med IgA nefropati.

Vitenskapelig tittel:
An adaptive seamless randomized, double-blind, placebo-controlled, dose ranging study to investigate the efficacy and safety of LNP023 in primary IgA nephropathy patients.

Prosjektbeskrivelse:
Hensikten med prosjektet, en fase IIa/IIb studie, er å undersøke sikkerhet og effekt av LNP023 i behandling av pasienter med IgA nefropati. I tillegg skal det evalueres hvilke doser som skal brukes i behandling av IgA nefropati og i behandling for på indikasjoner. IgA nefropati er en nyresykdom hvor et antistoff (IgA) lagres i nyrene. Dette resulterer i en betennelse som over tid kan ødelegge nyrens evne til å filtrere avfallsstoffer fra blodet. De fleste pasienter diagnostiseres i ung alder og ca. 25 % av disse pasientene utvikler nyresvikt. Dagens behandling er basert på medisiner for å redusere blodtrykk og begrense proteinuri, men det finnes ikke dokumentert effektiv behandling for denne sykdommen. Immundempende legemidler har vist moderat effekt og gir betydelige bivirkninger. En dysregulering av komplementsystemets signalveier har vist å spille en viktig rolle i sykdomsutviklingen av mange nyresykdommer inkl. IgA nefropati , og studier har vist at dersom disse signalveiene hemmes, reduseres grad av proteinuri hos pasienter. LNP023 er en lav-molekylær faktor B hemmer, der faktor B er et viktig enzym i komplementsystemets signalveier. LNP023 er den første lavmolekylære faktor B-hemmeren som påvirker flere signalveier i denne kaskaden. Det er tidligere gjennomført en fase I studie på friske frivillige som viste at doser av LNP023 på 400 mg en gang daglig og 200 mg to ganger daglig ble godt tolerert. Designet på studien er dobbel-blindet RCT der man sammenligner ulike doser studiemedisin mot en placebogruppe. Varigheten av studien er ca. 270 dager for pasientene. Pasientene skal rekrutteres globalt og i kohort 1 av studien skal det delta 48 kvinner og menn over 18 år med IgA nefropati (biopsi siste 3 år) med proteinuri > 1g/24 timer, De deles i 4 grupper, hvorav 10 pasienter får LNP023 i dose på 10 mg, 10 pasienter får LNP023 i dose på 50 mg, 14 pasienter får LNP023 i dose på 200 mg, og 14 pasienter får placebo. I Norge skal 8 pasienter inkluderes. Alle pasienter skal fortsette med sine blodtrykksmedisiner under behandlingen. Før oppstart skal pasientene følges opp i 90 dager, og de som har proteinuri> 0,75 g/24 timer kan inkluderes. Alle må vaksineres i forkant av studien. Primært endepunkt er dose-respons mht. reduksjon av urin/kreatinin ratio målt 90 dager etter oppstart av behandling, og man sammenlikner LNP023 mot placebo. Sekundære endepunkt inkluderer tolerabilitet, bivirkninger, nyrepåvirkning, farmakokinetikk, effekt på komplementærmarkører og å estimere lavest mulig dose som gir best respons. Deltakerne må gjennomgå en klinisk undersøkelse, EKG, 24-timers urinsamling, urinprøve, blodprøver og besvare et kort spørreskjema om fatigue. Under pågående behandling skal pasientene undersøkes med blodprøver 8 ganger i løpet av 12 timer på dag 1, 2 ganger i løpet av 1 time på dag 2, og 8 ganger i løpet av 8 timer på dag 15. Blodprøver skal analyseres mht. bl.a. biokjemiske parametere og hormonanalyser. Det skal tas en ekstra blodprøve av pasienter som tillater dette for å identifisere arvelige faktorer som kan forutsi respons på behandling på legemidler samt risiko for bivirkninger. Disse resultatene føres ikke tilbake til pasientene. Det er planlagt å gjennomføre interimanalyse når alle pasientene i kohort 1 har fått behandling i 90 dager og dette skal brukes til å planlegge kohort 2 og videre studier.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2017/2178 EudraCT-nummer: 2017-000891-27 Prosjektstart: 22.01.2018 Prosjektslutt: 01.12.2020

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: My Svensson
Initiativtaker: Oppdragsforskning
Finansieringskilder:

Novartis Norge AS. Økonomisk avtale mellom partene er p.t. ikke signert, og vi ber om at kopi av avtale ettersendes.Forskningsdata: Legemiddelutprøving, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
30.11.2017 REK sør-øst
22.03.2018 REK sør-øst
26.04.2018 REK sør-øst
05.06.2018 REK sør-øst
06.12.2018 REK sør-øst