Forskningsprosjekt


Vold og helseplager hos ungdom

Vitenskapelig tittel:
The headache, pain and psychological distress of interpersonal violence in adolescence; the role of puberty, lifestyle and familial factors.

Prosjektbeskrivelse:
Hodepine, andre smerter og psykiske vansker utgjør de vanligste årsakene til funksjonstap gjennom hele livsløpet, og er knyttet til store samfunnsmessige og individuelle tap. Disse helseplagene debuterer ofte i ungdomsårene eller tidlig voksenliv. Ved sammensatte somatiske og psykiske helseplager er risiko for at plagene forverres over tid økt, til tross for konvensjonell behandling. Vi vet at traumatiske hendelser kan gi psykiske plager, og nyere studier tyder på at smerter hos ungdom også kan ha sammenheng med slike hendelser. Ungdomstiden rommer pubertet, psykososiale og livsstilsendringer som kan påvirke debut og utvikling av smerter og psykiske plager. Hvordan dette henger sammen er lite avklart. Hovedmålet med studien er å identifisere risikofaktorer eller gunstige prognostiske faktorer, på individ og familienivå, som kan være av betydning for kronifisering av smerter, psykiske vansker og funksjonstap i ungdomstid og ung voksen alder; med spesielt fokus på betydningen av vold.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/2229 Prosjektstart: 12.10.2017 Prosjektslutt: 12.10.2022

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Synne Øien Stensland
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet er knyttet til Forsknings- og formidlingsenheten vom muskelkjeletthelse, Nevroklinikken, Universitetssykehuset i Oslo (FORMI, OUS) og Nasjonalt Kunnskapssenter om Vold og Traumatisk Stress (NKVTS). Vi vil også søke midler gjennom Helse Sør-Øst, NFR og andre aktuelle institusjoner for finansiering av doktorgradsløp. Forskningsdata: Registerdata

Behandlet i REK
DatoREK
30.11.2017 REK sør-øst