Forskningsprosjekt


Barn og unge med medfødt russkade - klinisk bilde, utredning og diagnostikk

Vitenskapelig tittel:
Medfødte russkader hos barn og unge – Klinisk bilde, feilfunksjoner i hjernen og hvordan kompensere for disse - basert på diagnostikk, utredning og tiltak i en regional kompetansetjeneste.

Prosjektbeskrivelse:
Medfødte russkader er en samlebetegnelse for hjerneskader som oppstår etter eksponering for alkohol og/eller andre rusmidler i fosterlivet. Slike skader er blant de hyppigste årsaker til mild utviklingshemming, generelle lærevansker og atferdsvansker, og eneste årsak som helt kan forebygges. Det mangler evidensbasert kunnskap om pasientgruppen i Norge. Prosjektet vil kartlegge forekomst, alvorlighetsgrad, klinisk bilde og hjernefunn hos 228 barn og unge i alder 0 -18 år henvist til Regional Kompetansetjeneste – Medfødte Russkader. Den planlagte studien vil frembringe ny kunnskap om medfødt russkade og sammenheng mellom klinisk bilde og evt. patologiske funn på EEG og bildediagnostikk. Kunnskap fra prosjektet vil kunne danne basis for utarbeidelse av nasjonale retningslinjer for utredning og behandling av pasientgruppen i første- og andrelinjetjenesten. For aktuelle pasientgruppe vil økt kunnskap kunne føre til bedring av funksjon, økt livskvalitet og forebygging av sekundære vansker.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/2404 Prosjektstart: 01.01.2018 Prosjektslutt: 31.12.2025

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Jon Skranes
Forskningsansvarlig(e):  Sørlandet sykehus HF Arendal
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet finansieres foreløpig av interne midler ved Regional Kompetansetjeneste - Medfødte Russkader, Sørlandet sykehus HF. I løpet av datainnsamlingsperioden vil det bli søkt om eksterne prosjektmidler fra Helse Sør-Øst og andre finansieringskilder for 2-3 PhD-prosjekter, evt. også mastergradsprosjekter knyttet til aktuelle forskningsprosjekt. Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
17.01.2018 REK sør-øst
24.04.2018 REK sør-øst