Forskningsprosjekt


Trykksår i intensivavdelinger

Vitenskapelig tittel:
DecubICUs. Decubitus in Intensive Care Units. A Multicenter International One-Day Prevalence Study

Prosjektbeskrivelse:
DecubICUs er en en-dags multisenter prevalensstudie som skal kartlegge forekomst av trykksår hos intensivpasienter. Trykksår er fremdeles en av de viktigste komplikasjonene til intensivbehandling og assosieres med økt infeksjonsrisiko, smerter, forlenget rehabilitering, økt liggetid og økte sykehuskostnader. Studiens hensikt er å kartlegge forekomst og mønstre i utbredelse av trykksår hos intensivpasienter. Dette innebærer bl.a å identifisere risikofaktorer, preventive tiltak, ressurstilgang og begrensninger for å forhindre trykksår, klinisk og økonomisk utkomme og sammenligne data mellom regioner og land. Avidentifiserte data vil bli punchet direkte i multisenterstudiens database av intensivsykepleier i den enkelte intensivavd. En koblingsnøkkel til den enkelte pasientcase oppbevares i inntil maks 84 dager fra innleggelse for å kunne registrere utskrivelse fra intensivavdelingen og sykehuset.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/2433 Prosjektstart: 15.05.2018 Prosjektslutt: 01.09.2018

Behandlingsstatus: Godkjent
Prosjektleder: Ranveig Lind
Initiativtaker: Oppdragsforskning
Finansieringskilder:

I Norge gjennomføres studien uten finansiering. Sykepleier som har funksjon som fagsykepleier/ studiesykepleier i den enkelte intensivavdeling vil stå for den praktiske gjennomføring og punching av data. Den norske prosjektledelsen vil sørge for at studien er gjort godt kjent for studiesykepleierne og vil være tilgjengelig for bistand før, under og i etterkant av prevalensstudiedagen 15.mai 2018.Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter, Personer med mangelfull samtykkekompetanse

Behandlet i REK
DatoREK
04.01.2018 REK nord
19.04.2018 REK nord
31.05.2018 REK nord
23.08.2018 REK nord