Forskningsprosjekt


Kreftrisiko relatert til svangerskaps- og fødselskarakteristika

Prosjektbeskrivelse:
Det har vært et økende fokus på svangerskapet som en sykdomsfremmende eller sykdomshemmende fase i livet. Lav paritet (antall fødsler) og høy alder ved første fødsel er viktige risikofaktorer for brystkreft hos mor, testikkelkreft antar man oppstår allerede i fosterlivet, og enkelte kreftformer hos barn, f.eks. leukemi, er assosiert med høy fødselsvekt. Med utgangspunkt i to befolkningsbaserte norske registre som har eksistert i lang tid (Medisinsk fødselsregister/MFR (1967) og Kreftregisteret (1953)), vil vi kartlegge assosiasjonene mellom ulike svangerskaps- og fødselskarakteristika og kreftforekomst hos barn, mor og far. Dette vil bli gjort ved å sammenligne kreftforekomsten for barn og foreldre ved ulike svangerskaps- og fødselskarakteristika, bl.a. ved å tilpasse regresjonsmodeller med justering for variabler som er tilgjengelig i de to registrene. Det vil også bli vurdert hva som ellers trengs av variable, som det er mulig å få tak i via andre registre. Dette prosjektet vil være
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/2250 Prosjektstart: 15.10.2017 Prosjektslutt: 15.10.2022

Behandlingsstatus: Ikke godkjent
Prosjektleder: Anders Engeland
Forskningsansvarlig(e):  Universitetet i Bergen
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Universitetet i BergenForskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)

Behandlet i REK
DatoREK
23.11.2017 REK nord