Forskningsprosjekt


Innføring av strukturert medisingjennomgang i norske sykehjem

Vitenskapelig tittel:
Psychotropic drug use in the elderly living in nursing homes- associations with clinical symptoms and the influence of a structured drug review

Prosjektbeskrivelse:
Prosjektets formål er å få mere kunnskap om legemiddelforbruk i norske sykehjem, spesielt psykofarmaka. Gjennom et randomisert kontrollert studie vil prosjektet studere hvilken innflytelse en strukturert legemiddelgjennomgang har på forskrivningsrate og pasientenes fysiske og mentale helse. Prosjektet vil benytte seg av NorGeP, et nytt verktøy utviklet i 2015, som skal hjelpe sykehjemsleger med å avdekke ikke hensiktsmessig eller potentielt farlig forskrivning. Til tross for nøye oppfølging av medisinering i sykehjem, er bruk av NorGeP ikke en del av dagens praksis. Prosjektets hypotese er at denne strukturerte legemiddelgjennomgangen vil redusere forskrivning av medikamenter som er lite hensiktsmessige og/eller farlige. Dette vil sannsynligvis redusere risiko for bivirkninger, interaksjoner mellom medikamenter og øke pasientens livskvalitet. Det kan gi en positiv effekt på pasientens dagligliv, deres pårørende, og sannsynligvis redusere kostnader knyttet til assistanse og omsorg.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/2171 Prosjektstart: 01.01.2018 Prosjektslutt: 31.12.2022

Behandlingsstatus: Godkjent
Prosjektleder: Sverre Bergh
Forskningsansvarlig(e):  Sykehuset Innlandet HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet er finansiert av Sykehuset Østfold. Det er også søkt om ekstern finansiering fra HSØ.

Kostnader knyttet til produksjon av CRF, datainnsamling og databaseorganisering er knyttet til bruk av optisk skanning av CRF via TeleForm. Disse kostnadene er dekket av Alderspsykiatrisk forskningssenter ved Sykehuset Innlandet.

Driftsmidler er finansiert av Sykehuset Østfold.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r), Personer med mangelfull samtykkekompetanse

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
29.11.2017 REK sør-øst
05.12.2018 REK sør-øst