Forskningsprosjekt


Nye noninvasive metodar i diagnostikk av koronar hjartesjukdom hos diabetes mellitus type 2

Vitenskapelig tittel:
Application in high risk group of recently developed noninvasive methods in diagnosing coronary heart disease. Coronary heart disease prevalence diagnosed with coronary flow reserve (CFR), tissue Doppler (TDI/TVI) and MRI in a group of patients with type 2 diabetes mellitus. A community based study

Prosjektbeskrivelse:
Prosjektet er i utgangspunktet ein prevalensstudie. Altså observasjonsstudie av type tverrsnittundersøking der ein nyttar ulike metodar for påvising av hjarte- og karsjukdom. Populasjonen er asymptomatiske pasientar med diabetes mellitus type 2, og føremålet er å studere prevalens av funn med dei ulike diagnostiske metodane og kombinasjonar av desse. Me ønskjer å nytte som hovudmetode måling av coronar flow reserve (CFR) ved å nytte transthoracal tilgang med ekko/Doppler av hjartet. Som referansemetode nyttar me MR perfusjonsundersøking. Me har valt å avstå frå metodar ( invasiv koronar angiografi/CT-koronar angio) der det vert nytta ioniserande stråling. Om metoden viser seg appliserbar på eit uval frå den aktuelle populasjonen, vil me gå vidare og undersøke om det er samsvar mellom målingar med denne metoden på koronarkar og måling av dilatasjon i overekstremitetsarteriar. Me ønskjer i ein substudie å sjå på effekt av trening av eit utval pasientar med diabetes mellitus type 2.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2009/219 Prosjektstart: 01.09.2009 Prosjektslutt: 01.05.2013

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Torstein Hole
Forskningsansvarlig(e):  Helse Sunnmøre HF
Helse Møre og Romsdal HF
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: PhD, Nivå: Doktorgrad
Behandlet i REK
DatoREK
19.06.2009 REK midt