Forskningsprosjekt


Det er betydelig geografisk variasjon i leveranse av helsetjenester i psykisk helsevern (PHV) og rusomsorgen (TSB). Hvilken praksis gir best prognose for pasientene?

Vitenskapelig tittel:
Det er betydelig geografisk variasjon i leveranse av helsetjenester i psykisk helsevern (PHV) og rusomsorgen (TSB). Hvilken praksis gir best prognose for pasientene?

Prosjektbeskrivelse:
Pasienter behandlet i psykisk helsevern (PHV) og rusomsorg (TSB) har dårlig prognose med økt risiko for kriminalitet, selvmord/død, trygdeavhengighet og ensomhet. Vi vil følge pasienter i PHV og TSB i 2010-11 i registerdata for å finne ut hvordan prognosen kan bli best mulig. 1. Hva er prognosen til ulike diagnosegrupper innen PHV og TSB? 2. Hvilke tjenester mottar pasienter på tvers av sektorer etter behandling i PHV og TSB? 3. Vi vet at tjenester som tilbys i PHV og TSB varierer betydelig. Hvor mye av den geografiske variasjonen kan forklares med variasjon i pasientgrunnlag, og hvor mye er uforklarlig variasjon? 4. Den uforklarlige variasjonen er uheldig, men også en forskningsmulighet for å finne ut hva som gir best prognose. Spesifikt: a. Gir hyppig eller sjelden tvangsinnleggelse i PHV best prognose i forebygging av kriminalitet og selvskading? b. Gir tilsvarende hyppig eller sjelden LAR-behandling i TSB best prognose? c. Har kommunenes ettervern betydning for prognose?
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/2436 Prosjektstart: 01.02.2018 Prosjektslutt: 31.12.2024

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Arnstein Mykletun
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet er grunnfinansiert av Helse Bergen HF ved Kompetansesentre for sikkerhets-, fengsels-, og rettspsykiatri i region Vest. Ytterligere bidrag til finansieringen er indirekte gitt av Folkehelseinstituttet via prosjektleders hovedstilling.

Nevnte aktører (pkt 5.4) har alle skissert at forskningstid vil stilles til rådighet til prosjektet uten vederlag.

Ytterligere finansiering vil søkes fra helseforetakets egne forskningsmidler og fra Norges forskningsråd. Det vil også søkes ERC Consolidator Grant i mars 2018. Prosjektets gjennomføring er ikke avhengig av slik tilleggsfinansiering.Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Andre personer i en sårbar eller avhengig situasjon

Behandlet i REK
DatoREK
17.01.2018 REK sør-øst
31.10.2018 REK sør-øst
08.05.2019 REK sør-øst