Forskningsprosjekt


Andelen barn og unge som får ADHD-medisiner varierer betydelig mellom BUPer: Gir liberal eller restriktiv forskrivningspraksis best prognose?

Vitenskapelig tittel:
Andelen barn og unge som får ADHD-medisiner varierer betydelig mellom BUPer: Gir liberal eller restriktiv forskrivningspraksis best prognose?

Prosjektbeskrivelse:
Mistanke om ADHD er en av de vanligste henvisningsgrunnene til barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker (BUP). Det er betydelige fylkesvise forskjeller i antall barn og unge som mottar medikamentell behandling. I kliniske og akademiske miljø er det stor debatt mellom et liberalt perspektiv basert på bekymringer for underbehandling, og et restriktivt perspektiv basert på bekymringer for overmedisinering. Det er ikke tilstrekkelig kunnskap til å fastslå hva som er optimal forskrivningspraksis. Prosjektets hovedmål er å frembringe ny kunnskap som vil avklare om man bør ha en mer liberal eller restriktiv forskrivningspraksis. Av etiske årsaker er kliniske eksperimenter (RCT) vanskelig. Prosjektet vil derfor anvende deskriptive og analytiske forskningsdesign på registerdata for å kartlegge variasjon i praksis og analysere kausale effekter av ADHD-medisin på alvorlige konsekvenser. Studiepopulasjonen er alle personer i alderen 6-18 år som var i kontakt med BUP 2009-2011 (n ≈ 100 000).
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/2150 Prosjektstart: 01.01.2018 Prosjektslutt: 01.01.2024

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Arnstein Mykletun
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Grunnfinansiering til prosjektet ytes av Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri, Helse Bergen HF til dette prosjektet. Det er søkt finansiering fra Helse Vest og NFR TOPPFORSK for dette prosjektet. Det planlegges også søknad om eksternfinansiering til ERC Consolidator Grant og NFR programmene HELSEVEL og BEDREHELSE. Prosjektet kan iverksettes over egenfinansiering og uten ekstern finansiering i oppstartsfasen.  

Kompetansesenteret yter en full stilling til prosjektet, delt mellom prosjektleder (professor Arnstein Mykletun i bistilling) og statistiker (Tarjei Widding-Havnerås). Sistnevnte er tiltenkt delt rolle mellom PhD stipendiat i halv tid og statistiker for andre aspekt ved dette og tilgrensende prosjekt i halv tid. Dette kan realiseres ved ulike kombinasjoner av egenfinansiering fra kompetansesenteret og ekstern finansiering.Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
29.11.2017 REK sør-øst
14.02.2018 REK sør-øst
31.10.2018 REK sør-øst
08.05.2019 REK sør-øst