Forskningsprosjekt


Antibiotika ved pneumoni hos førskolebarn

Vitenskapelig tittel:
The Norwegian Antibiotics for Pneumonia in Children Study (NAPiC)

Prosjektbeskrivelse:
Nedre luftveisinfeksjon (NLVI) skyldes virus eller bakterier. Utløsende agens er ofte uklart hos små barn. Antibiotika mot bakterieinfeksjoner anbefales i de fleste retningslinjer til behandling av barn med NLVI, tross utilstrekkelig dokumentasjon. Store forskjeller i forskrivning av antibiotika til barn med NLVI mellom land, sykehus og leger reflekterer usikkerhet om effekt, identifikasjon av bakterielle versus virale NLVI og mulig antibiotika overforbruk. NAPiC vil besvare om 7 dager amoxicillin behandling reduserer symptomer og terapisvikt hos 1-5 år gamle barn med akutt NLVI, og eventuell fører til mikrobiell resistensutvikling. I 9 norske barneavdelinger skal ca 800 barn randomiseres til behandling eller placebo. Kliniske undersøkelser og prøver fra blod og luftveier og røntgenbilder vil bli analysert, og nesesekretprøve tas etter 2 uker og 6mnd mikrobiell resistens undersøkelse hos noen. Resultatene fra studien vil trolig endre behandlingsretningslinjer i inn- og utland.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/1863 EudraCT-nummer: 2017-003791-31 Prosjektstart: 01.01.2018 Prosjektslutt: 01.11.2035

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Håvard Ove Skjerven
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Nasjonalt Program for Klinisk Behandlingsforskning (KLINBEFORSK) har fullfinansiert studien med 19.3 millioner kroner (bevilget i april 2017). Det er budsjettert med utgifter til studiesykepleier i 50% stilling i 2.5 år ved alle de 9 sykehusene som inkluderer pasienter, i tillegg til en sentral kordinator (50%), postdoktor (50%) og øvrige driftsutgifter (studiemedikament, monitorering, databaseverktøy og håndtering, reiseutgifter osv.)Forskningsdata: Legemiddelutprøving, Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
26.10.2017 REK sør-øst
26.10.2017 REK sør-øst
18.01.2018 REK sør-øst
18.01.2018 REK sør-øst
22.03.2018 REK sør-øst