Forskningsprosjekt


Diffuse storcellete B-cellelymfomer: kliniske og biologiske risikofaktorer hos eldre pasienter og ved 2. residiv.

Vitenskapelig tittel:
Diffuse large B-cell lymphoma (DLBCL) – Clinical, molecular and immunohistochemical studies, with emphasis on the elderly population and at 2nd relapse.

Prosjektbeskrivelse:
Det er ca 1000 nye tilfelle av non-Hodgkin lymfom i Norge pr. år. Den største undergruppen er diffuse storcellete b-cellelymfomer (350 nye tilfelle pr. år), og halvparten av pasientene er over 72 år. Mens overlevelse er bedret for gruppen som helhet med 70% 5 års relativ overlevelse, er dette ikke tilfellet for pasienter over 80 år, der 5 års relativ overlevelse er ca 35 %. Under halvparten av pasientene er i live etter ett år, og behandlingsrelatert død er på ca 20%. Vi ønsker å kartlegge retrospektivt, ved gjennomgang av pasientjournal og registre, risikofaktorer for denne pasientgruppen (se variable nedenfor) slik at vi får bedre kunnskapsgrunnlag for å si hvilke pasienter som bør ha og hvem som ikke bør ha aggressiv kurativt rettet behandling. Pasienter over 65-70 år med tilbakefall av DLBCL og pasienter under 65 - 70 år med kjemoresistent sykdom eller 2. tilbakefall er også utsatte pasientgrupper. Vi ønsker en tilsvarende kartlegging som over for disse gruppene.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/1861 Prosjektstart: 25.09.2017 Prosjektslutt: 25.09.2040

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Harald Holte
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Helse Sør- ØstForskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: Dr. med.
Materiale fra biobank:
Forskniongsbiobank for maligne lymfomer og leukemier
Vevsbiobank maligne svulster
Behandlet i REK
DatoREK
26.10.2017 REK sør-øst
18.01.2018 REK sør-øst
18.01.2018 REK sør-øst
20.09.2018 REK sør-øst
13.06.2019 REK sør-øst