Forskningsprosjekt


Vurdering av funksjon hos brukere av armproteser

Vitenskapelig tittel:
Comparison of prosthetic assessement tools and factors influencing the outcome

Prosjektbeskrivelse:
Det fins mange ulike instrumenter for å vurdere funksjon hos armprotesebrukere, men det fins ingen gullstandard. Samtidig forskes det mye på utvikling av nye protesetyper og forbedring av de protesetypene som allerede fins. Behovet for gode instrumenter for å måle protesefunksjon er dermed stort. Prosjektets hovedmål er å samle informasjon om og å sammenlikne egenskapene til de vanligst brukte instrumentene gjennom undersøkelse av en stor gruppe pasienter fra flere land, og å bruke denne kunnskapen til å lage anbefalinger om hvordan man best kan vurdere funksjon hos armprotesebrukere. Deltakerne vil fylle ut to selvrapporteringsskjemaer og et kort spørreskjema om seg selv, amputasjonen og protesebruk. I tillegg vil det gjøres to kliniske tester av protesefunksjon. All informasjon fra hver deltaker samles inn på ett tidspunkt (såkalt tverrsnittsstudie). Dataene vil bli analysert vha bla beskrivende statistikk og ulike statistiske metoder som Rasch analyser og regresjonsanalyser.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/1869 Prosjektstart: 07.09.2016 Prosjektslutt: 07.09.2021

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Kristin Østlie
Initiativtaker: Oppdragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet er del av en multisenterstudie der vår kontaktperson er fysioterapeut og PhD stipendiat MSc BSc Agnes Sturma ved Universitetet i Wien. Studien finansieres av "Christian Doppler Laboratory for Restoration of Extremity Function" ved "Medical University of Vienna". Det foreligger en østerriksk ekstern revisor ("prüfer") som ikke har finansielle eller andre interesser i studien (dvs. ingen interessekonflikter).

Omfanget av testing, punching av data mv ved vår avdeling vurderes å være slik at det vil være gjennomførbart innenfor normal arbeidstid, inkludert fordypningstid for aktuelle LIS (Hanan El Ghaouti). Hvis det skulle være behov for tidsbruk for de norske prosjektmedarbeiderne ut over dette, vil dette honoreres vha avdelingens insentivmidler (inntjent gjennom tidligere publikasjoner). Det er dermed ikke behov for permisjon eller ekstern finansiering av arbeidsinnsatsen for noen av de norske prosjektmedarbeiderne for å gjennomføre studien. Vi mottar derfor heller ingen økonomisk støtte fra Universitetet i Wien for å delta i prosjektet.



Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
26.10.2017 REK sør-øst