Forskningsprosjekt


Ryggmargskade blant barn og ungdom - en internasjonal multisenterstudie

Vitenskapelig tittel:
Spinal cord injury in the pediatric population - An international multi center study

Prosjektbeskrivelse:
Ryggmargskade (RMS) hos barn og unge er skjelden og alvorlig. Behandlings og rehabiliteringssituationen har store forbedringspotensialer. Barn og unge har et mer komplekst problembilde enn voksne med RMS og skaden fører til en permanent sårbarhet for komplikasjoner i de fleste organsystemer. En rekke kompliserende omstendigheter oppstår når det voksende barnet passerer viktige fysiske og psykososiale milepæler som stiller høye krav til komplikasjonsforebyggende arbeide og tilpassnings- og kompensasjonsstrategier.Behovet for tverrfaglig og teambasert intervensjon og livslang oppfølging stiller store krav til oppdatert kunnskap innen spesialist- og primærhelsetjenesten. I dag savnes kunnskap i andre land enn USA. For å optimalisere dagens behandlingstilbud er det viktig å kartlegge tilgjengelige tjenester, de unges erfaringer og behov samt etablere bruk av felles utfallsnmål. Studien bidrar med denne kunnskapen gjennom internasjonalt forskningssamarbeide mellom 9 sykehus i 7 land.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/1867 Prosjektstart: 01.01.2018 Prosjektslutt: 31.12.2028

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Kirsti Skavberg Roaldsen
Forskningsansvarlig(e):  Sunnaas sykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet har et totalbudsjett for førstkommende del av prosjektperioden, 2018-2021, på 4.6 millioner kroner.

Prosjektet finansieres av Forskningsavdelingen ved Sunnaas sykehus HF og via eksterne forskningsmidler. Lønnsmidler til doktorgradstipendiat, 2.1 millioner kroner, er søkt fra Stiftelsen Sophies Minde 1.sept 2017 og pr okt 2017 vil det bli søkt om midler til norsk-russisk helsesamarbeid fra Helse-og omsorgsdepartementet. Sunnaas sykehus har gitt garantier for det resterende beløpet.

Økonomisk avtale mellom forsker og Sunnaas sh HF som oppdragsgiver vil bli ettersendt.     Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Høyskolen i Oslo og Akershus, Fakultet for helefag, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
26.10.2017 REK sør-øst
18.01.2018 REK sør-øst
09.05.2019 REK sør-øst