Forskningsprosjekt


Vurdering av kognitiv funksjon hos akutt syke eldre med mulig sepsis (VAKT-studien)

Prosjektbeskrivelse:
Sepsis er kroppens systemiske reaksjon på alvorlig infeksjon og kjennetegnes av organsvikt. Endret mentalt status et vanlig symptom ved sepsis, men både akutt (delirium) og kronisk (demens) kognitiv svikt er vanlig blant eldre pasienter og bidrar til at akuttmedisinske vurderinger er krevende i denne pasientgruppen. Formålet med studien er å undersøke nytteverdien av screeningverktøyet 4AT for vurdering av kognitiv svikt hos akutt syke eldre. Pasienter ≥65 år som legges inn i akuttmottaket med mulig sepsis inkluderes i studien og undersøkes med 4AT i tillegg til vanlige undersøkelser. Diagnoser ved utskrivelse registreres ved gjennomgang av pasientjournaler. Pasienter med kognitiv svikt ved undersøkelsen i akuttmottaket undersøkes med ny testing av kognitiv funksjon seks måneder etter utskrivelse. Studien vil undersøke om en standardisert vurdering av kognitiv funksjon med 4AT kan øke presisjonen i diagnostikken ved mulig sepsis hos eldre og forutsi kognitiv svikt på lengre sikt.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/1927 Prosjektstart: 16.10.2017 Prosjektslutt: 31.12.2018

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Marius Myrstad
Forskningsansvarlig(e):  Vestre Viken HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Det søkes om forskningsmidler til gjennomføring av prosjektet fra Vest Viken AF (frist 18.09.2017).Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Sluttmelding/publikasjon: Vurdering av kognitiv funksjon hos akutt syke eldre med mulig sepsis (VAKT-studien)
Behandlet i REK
DatoREK
25.10.2017 REK sør-øst