Forskningsprosjekt


Sykdomforløp av demens og nevropsykiatriske symptomer i sykehjem

Vitenskapelig tittel:
The course of dementia and neuropsychiatric symptoms in nursing home patiens - focusing on biological and clinical predictors of change.

Prosjektbeskrivelse:
I rammen av Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag vil alle sykehjemsbeboere i Nord-Trøndelag få tilbud om å bli kartlagt i forhold til kognitiv svikt og demens. Tidligere forskning viser at tilstanden til personer i sykehjem varierer betydelig, og vi har begrenset kunnskap om hvordan symptomutviklingen for sykehjemsbeboere er. Vi vil derfor følge opp sykehjemsbeboerne som undersøkes i HUNT-4 etter 6 måneder og 12 måneder. Vi vil da ikke undersøke deltakeren direkte, men intervjue den helsearbeideren i sykehjemmet som kjenner pasienten best. Vi vil bruke standardiserte spørreskjemaer som kartlegger grad av demens, funksjonssvikt, somatisk helse, nevropsykiatriske symptomer og medikamentbruk. Vi vil analysere hvordan variabler som er kartlagt ved første gangs undersøkelse (HUNT-4) predikerer senere symptomutvikling og vi vil bruke oppfølgingsdata til å kvalitetssikre demensstatus ved første gangs undersøkelse.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/1793 Prosjektstart: 30.10.2017 Prosjektslutt: 12.09.2025

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Geir Selbæk
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Datainnhentingen finansieres av Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Personer med mangelfull samtykkekompetanse

Behandlet i REK
DatoREK
27.10.2017 REK midt