Forskningsprosjekt


En internasjonal behandlingsstudie for leverkreft hos barn

Vitenskapelig tittel:
PHITT -paediatric hepatic international tumour trial

Prosjektbeskrivelse:
Med basis i tidligere studier fra fire store forskningsgrupper er formålet med denne internasjonale behandlingsstudien er å bedre behandlingen av av hepatoblastomer og hepatocellulære carcinomer hos barn. Prosjektet skal utforske eksisterende behandling av leverkreft hos barn, med tanke på om den kan forbedres. Leverkreft hos barn er sjelden, med 0-3 tilfeller i Norge årlig. De fleste får sykdommen før 3 års alder. Behandlingen består av en kombinasjon av ulike cellegifter, etter på forhånd definerte protokoller. Man forsøker å differensiere behandlingen, slik at de med best prognose i utgangspunktet («lavrisiko hepatoblastom») får mildere cytostatikabehandling enn de med henholdsvis intermediær og høy risiko hepatoblastom. På denne måten håper man å unngå unødige bivirkninger hos de med god prognose, samt optimalisere behandlingen til de med mer alvorlig sykdom. Studien er en multisenter studie, som skal utføres i omtrent 200 sentra over hele verden. Pasienter skal rekrutteres i 3 år, med 1 års follow-up. Det er totalt 6 ulike behandlingsgrupper, avhengig av gradering av grunnsykdom og delvis respons på initialbehandling. I alle gruppene vil det gis cellegiftbehandling hos et utvalg pasienter. I en av gruppene ønsker man å undersøke om man kan redusere behandling og toksisitet og oppnå like gode resultater. For tre andre pasientgrupper som skal ha cellegift vil man randomisere mellom standardbehandling og utprøvende behandling for å forsøke å forbedre behandlingsresultatet samtidig som man vil undersøke toksisitet av de ulike regimene gjennom toksisitetsstudier. I tillegg ønsker man å samle biologisk materiale fra alle pasienter med leverkreft for å lete etter diagnostiske, prognostiske og risikostratifiserende biologiske markører til bruk i kommende studier. Nytt humant biologisk materiale (fullblod, plasma, celler, urin, Biopsier) skal lagres i en ny spesifikk forskningsbiobank i Spania, «Childhood Liver Cancer Network (CLCN)» med ansvarshavende, Carolina Armengol.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2017/1858 EudraCT-nummer: 2016-002828-85 Prosjektstart: 01.09.2017 Prosjektslutt: 01.09.2047

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Bernward Zeller
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet er finansiert gjennom EU-midler, via ChiLDREN'S Liver Tumour European Research Network (ChiLTERN). Se vedlagte avtale.Forskningsdata: Legemiddelutprøving, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
26.10.2017 REK sør-øst
26.10.2017 REK sør-øst
13.02.2018 REK sør-øst
23.08.2018 REK sør-øst
19.03.2019 REK sør-øst