Forskningsprosjekt


Sykefravær og utfall fra arbeidslivet i tidlig alder

Vitenskapelig tittel:
Disintegration from working life among young adults

Prosjektbeskrivelse:
I Norge har det siden 1994 vært en økning i antall personer på uføretrygd, og siden 1993 ser en spesielt en økning blant ungdom. Omtrent 10 000 uføretrygdede er nå under 30 år og ytterligere 20 000 er er på rehabilitering eller yrkesrettet attføring. Dette er på flere måter en alvorlig situasjon. For offentlige myndigheter er dette alvorlig både i et helseperspektiv og politisk da det medfører vårt velferdssystem belastes med økte kostnader. På et individuelt nivå er det kjent at arbeid er en grunnleggende faktor som påvirker folks økonomi og deres sosiale og kulturelle utvikling i samfunnet. Når et økende antall unge ikke inkluderes i arbeidslivet er det viktig å studere fenomenet for å se hvilke faktorer eller mekanismer som kan forklare denne utviklingen. Tidligere forskning viser at blant ungdom er det i hovedsak diagnoser innen kategorien psykiske lidelser som står for økningen (Bjerkedal et a.1998, Tveråmo et a. 2003, Gjesdal et al. 2005). For å studere dette fenomenet må en se på hele prosessen fra tidlig barndom og frem til eksklusjon fra arbeidslivet. Personlige egenskaper, kulturelle fenomen eller sosiale strukturer og også betingelser i arbeidslivet som kan bidra til å forklare fenomenet vil også bli studert. Hensikten med studien er å avdekke individuelle, kulturelle eller strukturelle forklaringer på manglende inkludering i arbeidslivet for ungdom. Med en kvalitativ tilnærming vil vi søke etter faktorer, sammenhenger eller mekanismer som kan bidra til å forklare hvorfor uføretrygd øker i denne gruppen. Det vil være nyttig å høre hvordan disse unge personene opplever sin egen helse og hvordan de situasjonen som uføretrygdet eller langtidssykemeldt. Deres beskrivelse av prosessen ut av arbeidslivet, eller forklaring på hvorfor de ikke er kommet inn, vil kunne bidra til å kaste lys over nye elementer som ikke tidligere har vært kjent. Hva vektlegger disse ungedommene som avgjørende hendelser eller faktorer i sin historie.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2009/205 Prosjektstart: 04.05.2009 Prosjektslutt: 31.12.2019

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Anita Oxaas Karlsen
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Andre personer i en sårbar eller avhengig situasjon
Forskningsmetode:: Fortolkende (kvalitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Utdanningsstudium, Nivå: Doktorgrad
Del av forskningsprogram: Individual, cultural and structural causes for disintegration in working life among young adults
Behandlet i REK
DatoREK
19.06.2009 REK midt
11.01.2013 REK midt
11.01.2013 REK midt
28.02.2014 REK midt
08.05.2015 REK midt
08.05.2015 REK midt
23.10.2015 REK midt
25.11.2016 REK midt
05.12.2017 REK midt
15.01.2019 REK midt