Forskningsprosjekt


Psykiske vansker og assosierte risiko- og kontekstuelle faktorer blant voksne med ulik etnisk bakgrunn i Midt- og Nord-Norge: Data fra befolkningsundersøkelsene SAMINOR I og SAMINOR II

Vitenskapelig tittel:
Psychological distress and associated risk- and contextual factors among ethnic diverse adults in Mid- and Northern Norway: Data from the population-based SAMINOR 1 and SAMINOR 2 surveys

Prosjektbeskrivelse:
Studiens formål er å generere ny kunnskap om psykiske vansker blant samiske voksne i Norge, sammenliknet med ikke-samisk befolkning. Man vil benytte data fra SAMINOR I og SAMINOR II spørreundersøkelser. Data vil analyseres ved hjelp av kvantitativ metode og krysskulturell design. Forskningsspørsmål: 1. Er det forskjell i forekomst av psykiske problemer i samisk befolkning sammenliknet med ikke-samisk befolkning, og har forekomsten / forskjellene forandret seg over tid? 2. Er det forskjeller i sammenhengen mellom psykisk helse og ulike risikofaktorer som rusproblemer, opplevd vold og og overgrep, tidligere skoleinternat-liv, tidligere selvmordsforsøk og manglende familiær støtte, i de to etniske gruppene? 3. Er det forskjeller i forekomst og kontekstuelle faktorer mellom sørsamisk, lulesamisk og nord-samisk bosettingsområde? Psykiske vansker, primært angst og depresjon, måles ut fra en 10-spørsmål versjon av Hopkins Symptoms Check List (HSCL-10).
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/1949 Prosjektstart: 30.01.2018 Prosjektslutt: 01.06.2024

Behandlingsstatus: Godkjent
Prosjektleder: Trond Heir
Forskningsansvarlig(e):  Finnmarkssykehuset
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Det søkes Helse Nord om midler.Forskningsdata: Registerdata

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: forskerutdanning, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
12.10.2017 REK nord
12.10.2017 REK nord
13.09.2018 REK nord