Forskningsprosjekt


Pembrolizumab og epacadostat sammenlignet med standard førstelinjebehandling for lokalavansert eller metastatisk nyrekreft

Vitenskapelig tittel:
A Randomized, Open-Label, Phase 3 Study to Evaluate Efficacy and Safety of Pembrolizumab (MK-3475) plus Epacadostat vs Standard of Care (Sunitinib or Pazopanib) as First-Line Treatment for Locally Advanced or Metastatic Renal Cell Carcinoma (mRCC) (KEYNOTE-679/ECHO-302)

Prosjektbeskrivelse:
Studiemedikamentene pembrolizumab og epacadostat skal sammenlignes med standard førstelinjebehandling av lokalavansert eller metastatisk nyrekreft. Hensikten er å undersøke sikkerhet og toleranse av kombinasjonen av medikamentene, samt finne ut hvor godt de virker og hvordan kroppen reagerer sammenlignet med standardbehandling. Man vil også undersøke hvordan epacadostat blir absorbert og brutt ned og skilt ut fra kroppen. Studien har 2 primære endepunkter; progresjonsfri overlevelse og total overlevelse. Pasienter som kan delta i studien kan ikke tidligere ha fått behandling på dette stadiet av sykdommen. Studien er åpen, og pasientene blir tilfeldig utvalgt til enten å få pembrolizumab pluss epacadostat, eller sunitinib eller pazopanib. I Norge vil 7 studiesentre delta med ca. 30 pasienter
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/1918 EudraCT-nummer: 2017-002259-26 Prosjektstart: 14.12.2017 Prosjektslutt: 31.12.2023

Behandlingsstatus: Godkjent
Prosjektleder: Daniel Heinrich
Initiativtaker: Oppdragsforskning
Finansieringskilder:

MSD (Norge) AS finansierer prosjektet.Forskningsdata: Legemiddelutprøving, Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
25.10.2017 REK sør-øst
21.03.2018 REK sør-øst
31.10.2018 REK sør-øst
20.03.2019 REK sør-øst