Forskningsprosjekt


Kombinasjon av immunterapi og strålebehandling for pasienter med ikke-småcellet lungekreft

Vitenskapelig tittel:
En fase II enarmet studie av kombinasjonsbehandling med strålebehandling og immun- terapi hos pasienter med lokalavansert eller metastatisk ikke-småcellet lungekreft

Prosjektbeskrivelse:
Lungekreft er en sykdom med dårlig prognose, og immunterapi med PD1-hemmere har bedret utsiktene for noen pasienter. Dessverre har ikke alle effekt, og det er ønskelig å bedre effekten for flere pasienter ved å kombinere behandlingen med strålebehandling. Vi vil i dette prosjektet studere utviklingen av bivirkninger ved denne kombinasjonsbehandlingen. PD1-hemmerne nivolumab og pembrolizumab er etablert behandling for lungekreft, og vil i denne protokollen brukes i henhold til nasjonale retningslinjer og kombineres med strålebehandling. Vi vil også analysere svulstmateriale og blodprøver fra pasientene. Dette vil vi gjøre for å øke kunnskapen om hvorfor responsen er såvidt varierende, og hvorfor noen pasienter ikke har den forventede effekten. I tillegg ønsker vi å undersøke om billed-analyser som PET-CT og MR-undersøkelser kan bidra i forståelsen av biologien i svulstområdet, og kanskje også bidra til å predikere hvilke pasienter som vil ha best effekt av behandlingen.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/1845 EudraCT-nummer: 2017-003562-27 Prosjektstart: 15.10.2017 Prosjektslutt: 15.10.2024

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Åslaug Helland
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Behandlingen gis som del av standard behandling, og betales av det offentlige.

Translasjonsforskningen vil det søkes om penger til gjennom nasjonale og internasjonale kanaler (forskningsrådet, Helse SørØst og Kreftforeningen, EU, Nordic Cancer Union). Vi vil også søke om støtte til studiesykepleiere gjennom disse kanalene. Forskningsdata: Legemiddelutprøving, Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
25.10.2017 REK sør-øst
21.03.2018 REK sør-øst
21.03.2018 REK sør-øst
22.08.2018 REK sør-øst
19.09.2018 REK sør-øst
16.01.2019 REK sør-øst