Forskningsprosjekt


Tverrfaglig og tverretatlig arbeidsevnevurdering i samhandling med spesialisthelsetjenesten, Nav og ordinært arbeidsmarked

Prosjektbeskrivelse:
Vi ønsker å gjennomføre et pilotprosjekt som kan bidra til å teste ut nye samarbeidsformer. Det kan gi viktig kunnskap for utvikling av en tverrfaglig og tverretatlig modell for arbeidsutprøving. En ny modell der pasienten får større eierskap til sin egen arbeidsutprøving, få komme seg tidligere inn på arbeidsmarkedet og gis individuell oppfølging. Det vil kunne gjøre både rehabiliteringsprosessen kortere i tillegg til å økt livskvalitet. En modell som kan brukes i forhold til flere pasientgrupper. I tillegg vil det være svært samfunnsøkonomisk nyttig. Inntil 10 pasienter får tilbud om arbeidsutprøving hos IBM med oppfølging fra sunnaas hf og nav. Det gjennomføres semistrukturerte intervjuer med både pasienter og samarbeidspartnere avslutningsvis etter kvalitativ metode. Forskningsspørsmål: vil ny modell effektivisere tilbakeføring, hvordan samarbeide for samtidighet i oppfølging og høy brukermedvirkning, hva er gode samarbeidsmetoder mellom næringsliv, helsevesen og forvaltningen?
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/1569 Prosjektstart: 31.08.2017 Prosjektslutt: 31.08.2022

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Hege Skoglund
Forskningsansvarlig(e):  Sunnaas sykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet finansieres gjennom ExtrastiftelsenForskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
21.09.2017 REK sør-øst