Forskningsprosjekt


Kan man forutse behandlingsutfall? Et prospektivt studie av pasienter i rusbehandling

Vitenskapelig tittel:
Predicting early treatment termination (dropout) and post-treatment clinical outcome from psychometric measures in abstinent Substance Use Dependent (SUD) patients.

Prosjektbeskrivelse:
Studiet har til hensikt å finne faktorer som predikerer utfall av rusbehandling, med fokus på dropout fra rusbehandling og hvordan det går med deltagerne etter behandling. Slik kunnskap kan være et viktig bidrag i den videre utviklingen av behandling tilpasset hver enkelt pasients ulike behov. Økt kvalitet i rusbehandlingen kan redusere de personlige lidelsene og de samfunnsmessige omkostningene forbundet med avhengighet. Studiet skal inkludere samtykkekompetente døgnpasienter i tverrfaglig spesialisert rusbehandling ved Avdeling Rus- og Avhengighetsbehandling, Oslo Universitetssykehus - HF. Det skal innhentes bakgrunnsopplysninger fra journal, samt foretas en kartlegging av motivasjon, psykisk helse, livskvalitet og personlighetsfungering med standardiserte spørreskjema. Etter behandling kan deltagerne bli forespurt å svare på hvordan det går iht. rusmiddelbruk, psykiske helse, livskvalitet, og sosial tilpasning. Studiedesignet er et prospektivt, longitudinelt, kohort-studie.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/1536 Prosjektstart: 01.11.2017 Prosjektslutt: 31.12.2029

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Espen Walderhaug
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Oslo Universitetssykehus - HF, Klinikk Psykisk Helse og Avhengighet, Avdeling Rus og Avhengighet.Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
20.09.2017 REK sør-øst