Forskningsprosjekt


Forekomsten av potensielt traumatiserende hendelser og kompleks PTSD og sammenhengene med fysisk helse i Tromsø 7

Vitenskapelig tittel:
Prevalence of potentially traumatic events, complex PTSD, and physical Health in the 7th Tromsø study

Prosjektbeskrivelse:
Mange mennesker opplever i løpet av sitt liv belastende og potensielt traumatiserende hendelser som for eksempel vold, uønskede seksuelle handlinger eller tapet av en nær person. Tidligere forskning har vist at disse livshendelsene er assosiert med en økt risiko for et vidt spekter av negative helsekonsekvenser både når det gjelder fysisk og psykisk helse. Basert på data fra den siste Tromsøundersøkelsen (Tromsø 7, n = 21083) og en oppfølgingsstudie ønsker vi å undersøke forekomsten av belastende livshendelser, post-traumatisk stresslidelse (PTSD), kompleks PTSD og deres assosiasjoner med fysisk helse. Vi ønsker videre å undersøke bruk av og behovet for helsetjenester av de som har opplevd belastende livshendelser. Ved å øke kunnskapen om de negative effektene av traumer kan resultatene fra den aktuelle studien bidra til tidligere identifisering av traumer og traumerelaterte problemer og mer kosteffektive helsetilbud.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/1965 Prosjektstart: 01.09.2018 Prosjektslutt: 31.08.2021

Behandlingsstatus: Godkjent
Prosjektleder: Jens Thimm
Forskningsansvarlig(e):  UiT - Norges arktiske universitet
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Tromsøundersøkelsen er finansiert av UiT Norges arktiske universitet, Helse Nord RHF, Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) samt ulike forskningsfond.

Det søkes om forskningsmidler fra Helse Nord for gjennomføringen av oppfølgingsstudien.Forskningsdata: Registerdata, Mennesker

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Psykologi, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
12.10.2017 REK nord