Forskningsprosjekt


Pårørende i voksenpsykiatrisk poliklinikk - en ressurs.

Vitenskapelig tittel:
”Pårørende i en allmennpsykiatrisk poliklinikk: muligheter, medvirkning og opplæring"

Prosjektbeskrivelse:
Antall av psykisk syke i Norge er rundt 250 000 med moderate psykiske lidelser med tidvis store behandlingsbehov og 350 000 med lettere psykiske lidelser, mennesker i en pårørenderolle utgjør dermed et relativt høyt antall. Pårørenderollen medfører ofte belastning som påviker familiemedlemmers psykiske og fysiske helse. Praktiske og sosiale rutiner i familien, økonomiske belastningen knyttet til familiemedlemmets sykdom er noen av familiebyrdene(Kristoffersen 1998:11). Både nasjonal og internasjonal forskning beskriver at pårørendes situasjon er vanskelig, preget av stress og mange følelsesmessige belastninger og psykososiale vansker (Baronet, 1999; Saunders, 2003; Smeby, 1998). I tillegg vil det å være i en slik situasjon medføre at pårørende kan mangle overskudd til sosial kontakt (Stimmel & Sharfstein, 2004).Utilfredshet blant pårørende angående informasjon og involvering i planleggingen og gjennomføring av behandling er beskrevet i flere internasjonale studier (Goodwin og Happell, 2006; Lammers og Happell, 2004). Sykehusene skal i følge Lov om spesialisthelsetjenesten ivareta opplæring av pårørende, ved hjelp av informasjon og opplæring. Selv om det vider flere nasjonale undersøkelser at ikke alle pårørende er tilfredse med tjenestetilbudet i psykiatrien (Engemark et al, 2006; Sverdrup, Kristofersen og Myrvold, 2005. DPS undersøkelsene gjennomført av SINTEF i 2002, 2005 og 2007 (Gråwe et al., 2008) viser at pårørende er lite fornøyd med informasjon og reell innflytelde. Organiserte opplæringstiltak for pårørende ikke alltid kommet inn i organiserte former, og der informasjon blir gitt er avhengig av den enkelte utøver eller tilfeldigheter. Dette til tross for økt fokus på brukermedvirkning og pasientopplæring innen psykisk helse. For at pårørende skal kunne gjøre bruk av sine rettigheter og utføre sine oppgaver er de avhengig av informasjon om hvilke rettigheter de har og et godt samarbeid med behandlingsstedet. Og for å mestre eget liv og samtidig være en støtte for brukeren, trenger pårørende informasjon og opplæring (Sosial - og helsedirektoratet. 2006a). Metaanalyse og review oppsummerer blant annet viktigheten av involvering av pårørende i behandlingen til pasienten med psykiske vansker (Martire, L.M., m.fl. 2004; Cuijpers, P. 1999), med mye av den eksisterende forskningen tar utgangspunkt i pasienter med langvarige og alvorlige psykiske lidelser som schizofreni og bipolar lidelse og deres pårørendes behov (Cuijpers, P. 1999, Kristoffersen, Kjell 1998, Martire, L. M. m.fl. 2004, Pilling, S., m.fl. 2002).Det er skrevet lite om pårørende til pasienter med depressive symptomer og deres behov for opplæring og brukermedvirkning. En mulighet til å rette på dette er å spør den det gjelder og på den måte fokusere på pasientopplæring og brukermedvirkning i utforming av tjenesten. Dette kan skje ved å la pårørende selv fortelle om hva som kan være viktige tema i poliklinikkens utforming av et påtenkt læring – og mestringskurs eller i forhold til andre former for informasjon og støtte. Hensikten med studien er å få kunnskap om pårørende i en psykiatrisk voksen poliklinikk og deres behov for informasjon, samhandling og støtte. Kunnskapen som innhentes ved hjelp av fokusgruppe-intervju skal senere brukes til poliklinikkenes arbeid i forhold til pårørendeopplæring og pårørendekontakt (til å planlegge et læring - og mestringskurs for pårørende til unge voksne med depressive lidelser) Forskningsspørsmål er: Hvilke former for informasjon og samhandling har pårørende ønske om? Hvilke temaområder er det særlig viktig å få informasjon om med tanke på poliklinikkens utvikling av informasjon - og samarbeidformer med pårørende? Hvordan tenker pårørende at de kan oppnå reell innflytelse?
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2009/146 Prosjektstart: 03.08.2009 Prosjektslutt: 01.12.2010

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Mariela Loreto Lara Cabrera
Forskningsansvarlig(e):  Diakonhjemmets Høgskole
Initiativtaker: Bidragsforskning

Utvalg: Andre personer i en sårbar eller avhengig situasjon
Forskningsmetode:: Fortolkende (kvalitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Familieterapi og systemisk praksis, Nivå: mastergradsnivå
Behandlet i REK
DatoREK
19.06.2009 REK midt
11.01.2013 REK midt