Forskningsprosjekt


Kan vi stole på vurderinger av behov for psykiatrisk behandling?

Vitenskapelig tittel:
Can we trust assessments of needs for mental health care?

Prosjektbeskrivelse:
Prosjektet er en kvantitativ studie av helsetjenester innen psykisk helsevern. Prosjektet har tre problemstillinger: 1) Undersøkelse av reliabilitet på tvers av klinikere og poliklinikker når det gjelder vurdering av type og alvorlighetsgrad av psykiske lidelser ut fra de samme henvisningene. 2) Samsvar (prediktiv validitet) mellom vurdering av behov for helsehjelp ut fra henvisningene og faktisk bruk av psykisk helsevern de neste 6 månedene. 3) Samsvar mellom type helsehjelp som faktisk gis og den type helsehjelp som skulle gis i følge prioriteringsveilederne som er vedtatt for psykisk helsevern. Under 1) vil 20 anonymiserte henvisninger bli vurdert av 44 klinikere ved 16 DPS. Under 2) vil bruk av psykisk helsevern hos 474 pasienter i andre halvår 2009 bli hentet fra NPR. På disse pasientene ble det våren 2009 innhentet vurderingsdata etter pasientenes henvisning til psykisk helsevern. Under 3) vil en gjennomføre korte telefonintervjuer med behandlerne av pasientene under 2 for å få klassifisert type av behandling pasientene fikk. Prosjektets målsetning er å muliggjøre en økning av kvaliteten på et viktig ledd av helsetjenestene innen det psykiske helsevern. Det er en minimal forskningsbasert viten på dette feltet når det gjelder praktisk klinisk virksomhet i psykiatrien. Det søkes om dispensasjon fra taushetsplikten når det gjelder adgang til å bruke helseopplysninger som er innsamlet i helsetjenesten vedrørende problemstilling 2) og 3). Under problemstilling 2) vil kun registerdata (NPR) bli bruk, ingen pasienter vil bli kontaktet. Under problemstilling 3) vil pasientenes behandler bli kontaktet – ingen pasienter. Prosjektmedarbeideren (doktorgradsstipendiaten) vil gjennomføre disse intervjuene. Hun er Cand.psychol. og har 7 års erfaring som klinisk psykolog ved Lillestrøm DPS. Kun stipendiat og veileder (prosjektleder) vil ha adgang til identifiserbare data. Disse vil anonymiseres når de er innhentet, slik at analysene blir gjort på anonymiserte data.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2010/1650 Prosjektstart: 01.01.2009 Prosjektslutt: 31.12.2019

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Torleif Ruud
Forskningsansvarlig(e):  Akershus universitetssykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo, Nivå: PhD doktorgrad
Behandlet i REK
DatoREK
17.06.2010 REK sør-øst
15.01.2015 REK sør-øst
27.10.2016 REK sør-øst
23.03.2017 REK sør-øst
20.09.2018 REK sør-øst