Forskningsprosjekt


Vekst og utvikling av for tidlig fødte barn.

Vitenskapelig tittel:
Effekt av intensiv kostintervensjon hos barn med fødselsvekt mellom 1500 og 2500 g.

Prosjektbeskrivelse:
Søknaden gjelder en studie der en skal undersøke ernæring og vekst til premature barn født på Akershus Universitetssykehus med en fødselsvekt mellom 1.5 – 2.5 kg. Hensikten med opplegget er å se om intensiv kostintervensjon forbedrer tilvekst, gir bedre vitaminstatus og kortere sykehusopphold og redusert sykelighet på kort og lang sikt. Studien legges opp som en randomisert, kontrollert og ikke-blindet undersøkelse. Foreldrene vil få hyppig veiledning og oppfølging. De premature vil gis ekstra oppfølging med hensyn til optimal ernæring. Kontrollgruppen følger dagens rutiner ved sykehuset. Alle persondata oppbevares avidentifisert og skal slettes senest 2025. Søkeren ser ingen spesielle belastninger ved deltagelse ut over ekstra blodtaking, ca 0,5 ml ved utskrivelse. Det er utarbeidet et informasjonsskriv med samtykkeerklæring etter vanlig standard.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2010/1633 Prosjektstart: 01.10.2010 Prosjektslutt: 31.01.2019

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Britt Nakstad
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r), Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
17.06.2010 REK sør-øst
27.03.2014 REK sør-øst
29.10.2015 REK sør-øst
29.10.2015 REK sør-øst