Forskningsprosjekt


Mortalitet med og uten demens: Livstilsfaktorers betydning.

Vitenskapelig tittel:
Mortality with and without dementia: Lifestyle risk factors.

Prosjektbeskrivelse:
Demenstilstander utgjør en stadig større del av den globale sykdomsbyrden, og er en betydelig belastning for pasienten, pårørende og samfunnet ellers. Det finnes noen kjente risikofaktorer for demens, men det er fortsatt en mangel på kunnskap om risikofaktorer. Dette prosjektet søker å belyse assosiasjonen mellom demensdiagnoser i dødsårsaksregisteret og fire livstilsfaktorer knyttet til demens: Overvekt, alkoholkonsum- og vaner, nivå av fysisk aktivitet og opplevd stress. Risikofaktorer, samt kovariat vil bli hentet fra HUNT-databasen (primært HUNT-1, men også data fra HUNT-2 for å ta høyde for eventuelle endringer). Utkommemål vil bli hentet fra dødsårsaksregisteret – hvor assosiasjonene med livsstilsfaktorer hos avdøde personer med demensdiagnose (som registrert i dødsårsaksregisteret) vil bli sammenlignet med assosiasjonene med jevngamle avdøde uten demensdiagnose.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2010/1643 Prosjektstart: 01.06.2010 Prosjektslutt: 30.06.2012

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Arnstein Mykletun
Forskningsansvarlig(e):  Universitetet i Bergen
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Allmennbefolkning
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: PhD-grad, dr. psychol., Nivå: Doktorgradsnivå
Sluttmelding/publikasjon: Prosjektet ble av kapasitetshensyn dessverre aldri iverksatt
Behandlet i REK
DatoREK
17.06.2010 REK vest
08.05.2014 REK vest