Forskningsprosjekt


Rehabilitering og samhandling i sykehus og kommune i tidlig fase etter hjerneslag

Vitenskapelig tittel:
Innovative rehabilitation and coordination of care for people with acute stroke: treatment effects and patient perceptions

Prosjektbeskrivelse:
Denne studien vil gi kunnskap om effekt av en nyutviklet fysioterapi- og tverrfaglig intervensjon for å gjenvinne bevegelseskontroll i daglige aktiviteter etter et hjerneslag og innsikt i hvordan brukerne erfarer rehabilitering etter akutt hjerneslag. Del I av studien skal undersøke om denne nye tilnærmingen, har effekt på gange, balanse, og fysisk aktivitet sammenlignet med standard oppfølging. Kliniske Skype-møter i forbindelse med pasientoverflytting inngår for å styrke kontinuitet i fysioterapitjenesten. Utvalget består av 94 deltakere hvor 47 får den nye treningsformen på tvers av helsetjenestenivåene og 47 får standard oppfølging. Alle testes med ulike måleredskaper etter innleggelse i sykehus og etter 12 uker. Del II av studien skal undersøke hva slags erfaringer og refleksjoner deltakerne har i forhold til innhold, medvirkning og samhandling i rehabiliteringsforløpet. Dette undersøkes ved hjelp av kvalitative forskningsintervju med 14-16 deltakere i hver gruppe.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/1961 Prosjektstart: 28.06.2018 Prosjektslutt: 31.03.2024

Behandlingsstatus: Godkjent
Prosjektleder: Britt Normann
Forskningsansvarlig(e):  Nordlandssykehuset HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Det søkes finansiell støtte for prosjektet fra Helse Nords tildeling av forskningsmidler for 2018.Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r), Personer med mangelfull samtykkekompetanse

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisinske fag, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
12.10.2017 REK nord
25.10.2018 REK nord