Søknad om dispensasjon fra taushetsplikt


En gransking av sykepleiedokumentasjon i tilknytning til situasjoner som ligger til grunn for bruk av mekaniske tvangsmidler i akuttpsykiatriske enheter

Vitenskapelig tittel:

Hvordan beskriver sykepleiere situasjoner som ligger til grunn for bruk av mekaniske tvangsmidler i akuttpsykiatriske enheter, i pasientens journal?Prosjektbeskrivelse:
Målet med studien er å generere ny kunnskap om hvordan sykepleiere i det psykiske helsevern dokumenterer hendelser der mekaniske tvangsmidler brukes. I følge psykisk helsevernloven skal bruk av mekaniske tvangsmidler benyttes bare der det er uomgjengelig nødvendig, og hvor lempeligere midler er forsøkt. Dette nødvendiggjør en dokumentasjon som beskriver grunnlaget for beslutningen, og hvilke tiltak som er gjort for å løse situasjonen på en mer lempelig måte. En analyse av dokumentasjonen av slike situasjoner er et godt utgagnspunkt for fagutvikling- og forbedringsarbeid på den aktuelle institusjon. Forskningsspørsmålet "Hvordan beskriver sykepleiere situasjoner som ligger til grunn for bruk av mekaniske tvangsmidler i akuttpsykiatriske enheter, i pasientens journal?", skal besvares ved en analyse og fortolkning av journaldokumenter og tvangsprotokoller. Studien er kvalitativ og har et induktivt, eksplorativt design. Kvalitativ innholdsanalyse brukes til å analysere data.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/1651 Prosjektstart: 02.01.2017 Prosjektslutt: 02.01.2019

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Gabriele Kitzmüller
Forskningsansvarlig(e):  Nordlandssykehuset HF
Nord universitet


Behandlet i REK
DatoREK
14.09.2017 REK nord