Forskningsprosjekt


Humør, grubling og oppmerksomhetsfokus

Vitenskapelig tittel:
Effects of changes in affective bias on transdiagnostic rumination and symptoms. A randomized, double-blinded, placebo controlled study

Prosjektbeskrivelse:
Prosjektbeskrivelse (revidert av REK) Depresjon er ofte ledsaget av andre psykiske lidelser, som angst og ofte også høyt alkoholforbruk. På tvers av disse finnes det sårbarhetsfaktorer (i.e., grubling, affektiv skjevhet) som har en kausal rolle i å opprettholde disse lidelsene. Man ønsker i dette prosjektet å undersøke om modifisering av disse sårbarhetsfaktorene har innvirkning på det kliniske symptombildet på tvers av disse lidelsene. Prosjektets utgangspunkt er antagelsen om at affektiv grubling er med på å opprettholde og forsterke lidelsestrykk ved depresjon og andre samvarierende psykiske problemer. Prosjektet skal forsøke å behandle pasienter gjennom å endre uhensiktsmessig oppmerksomhetsfokus ved hjelp av et kognitivt treningsopplegg og en ny metode (Attention Bias Modification). Hypotesen er at dette treningsopplegget vil føre til endring i biologiske og psykologiske markører som er forbundet med opprettholdelse av psykisk lidelsestrykk på tvers av diagnoser. Det skal inkluderes 150 pasienter med pågående depressiv lidelse i alderen 18 – 65 år. Studien er designet som en randomisert kontrollert dobbelt blind klinisk studie med en kontrollgruppe og en eksperimentgruppe. Begge grupper vil bli utsatt for induksjon av negativt humør. Eksperimentgruppen vil bli eksponert for totalt 28 treningssesjoner á 10 minutter over 14 dager. Kontrollgruppen vil få et placeboopplegg i istedenfor treningsprogrammet. Prosjektet har seks måneders oppfølging. Deltakerne vil gjennomgå et klinisk intervju, testing av oppmerksomhetskontroll, oppmerksomhetsbias og hjerteratevariabilitet. Det vil også bli samlet inn spyttprøver for analyse av stresshormonet kortisol. Studien er samtykkebasert, og deltakerne vil bli rekruttert gjennom sin behandler eller via oppslag/annonser rettet mot personer som er under behandling. Biologisk materiale (kroppsvæsker) skal lagres i en allerede godkjent generell forskningsbiobank, «Genes in Cognition and Emotion» med ansvarshavende er Nils Inge Landrø.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2019/330 Prosjektstart: 01.03.2019 Prosjektslutt: 31.12.2027

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Nils Inge Landrø
Forskningsansvarlig(e):  Universitetet i Oslo
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet er finansiert gjennom Extrastiftelsen og Psykologisk Insitutt, UiO.Forskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)

Behandlet i REK
DatoREK
19.03.2019 REK sør-øst