Forskningsprosjekt


Prediagnostisk allergi og immunrelaterte biomarkører i forhold til risiko for gliom og prognose ved sykdommen

Vitenskapelig tittel:
Prediagnostic allergy and immune-related biomarkers in glioma - risk and survival.

Prosjektbeskrivelse:
Den vanligste typen gliomer hos voksne, glioblastom, har en fem års overlevelse på bare 3 %. Det er derfor viktig å forstå årsakene til denne kreftformen, med endelig mål å forebygge sykdommen og bedre behandligen. Ti epidemiologiske studier indikerer at selvrapporterte allergier reduserer risikoen for gliom og én kasus-kontroll-studie viser at pasienter med gliom har lavere nivåer av immunoglobulin E (IgE-nivåer) enn friske kontrollpersoner. Man vet imidlertid ikke om dette skyldes at IgE hemmer utviklingen av gliom, eller fordi gliomindusert immunsuppresjon senker IgE-nivåene. For å avgjøre hvorvidt allergi reduserer risikoen for gliom, vil vi finne ut om redusert IgE-ekspresjon inntrer før gliomdiagnose, og i tilfelle hvor lenge før. Vårt første spesifikke mål er å utføre en kasus-kontroll-studie innenfor deltakerne i Janusprosjektet for å måle prediagnostisk totalt IgE-nivå og luftallergen-spesifikke IgE-nivåer og i serum fra 600 senere diagnostiserte gliompasienter og 1200 matchede kontroller (matchet på alder, kjønn og dato for serumtapping) fra Janus serumbank. Uavhengig av retningen for assosiasjon mellom IgE og gliom kan også tilstedeværelsen av immunregulatoriske cytokiner gi viktig informasjon. Allergier er karakterisert ved nærmest fravær av immunregulatoriske cytokiner. Disse cytokinene kan også blokkere antitumor-immunitet. Forhøyet IgE-ekspresjon kan derfor indikere aktiv antitumorimmunitet. Vårt andre spesifikke mål er å måle ekspresjonsnivåer av rundt 100 forskjellige immunfunksjonelle cytokiner ved et antistoffbasert microarray på serum fra 600 personer med gliom og 600 kontrollpersoner. Vårt tredje mål er å finne ut hvorvidt ti SNP (Single Nucleotide Polymorphism) som berører immunfunksjons gener modifiserer assosiasjonen mellom IgE, cytokiner og gliom. En tidligere studie på IgE-nivåer viser at pasienter med forhøyede IgE-nivåer har en median overlevelsestid som er ni måneder lenger enn pasienter uten forhøyede IgE-nivåer. Vårt fjerde mål er å avgjøre hvorvidt prediagnostisk IgE i serum, cytokinnivåer eller SNPer i immunregulatoriske gener er relatert til overlevelsestid fra diagnose.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2009/194 Prosjektstart: 01.02.2009 Prosjektslutt: 31.12.2022

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Tom Kristian Grimsrud
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
17.06.2009 REK sør-øst
29.11.2012 REK sør-øst
18.01.2018 REK sør-øst