Forskningsprosjekt


Oppegård kommunes deltagere i Sterk og stødig - treningsgrupper for seniorer: Hvem er de og hvordan går det med dem?

Vitenskapelig tittel:
Hva kjennetegner deltagerne i forebyggende treningsgrupper, Sterk og stødig - treningsgrupper for seniorer, i en norsk forstadskommune, og kan 12 uker Sterk og stødig-gruppetrening gi bedring i muskelstyrke i underekstremitetene, balanse og ganghastighet, samt endringer i livskvalitet, frykt for å falle og tjenestebehov?

Prosjektbeskrivelse:
Formålet med dette prosjektet er å undersøke hva som kjennetegner hjemmeboende som deltar i forebyggende lavterskelgrupper, og hvorvidt 12 uker med trening fører til bedring i muskelstyrke, balanse ganghastighet og livskvalitet, samt reduserer frykt for å falle og behov for tjenester.. Trondheim kommune har i samarbeid med NTNU, Pensjonistforbundet og et utvalg norske kommuner utviklet en modell for forebyggende treningsgrupper for seniorer kalt Sterk og Stødig. Målet er å forebygge tap av selvstendighet og behov for hjelpetjenester og helsetjenester. Oppegård kommune var blant de utvalgte kommunene, og startet sine fallforebyggende lavterskelgrupper for seniorer i 2012. I 2016 ble det gjennomført et kvalitetssikringsprosjekt : «Oppegård kommunes deltagere i Sterk i stødig – treningsgrupper for seniorer: Hvem er de og hvordan går det med dem?» De innsamlede dataene fra kvalitetssikringsprosjektet danner grunnlaget for mastergradsprosjektet det her søkes om. Deltagerne gjennomførte funksjonstester ledet av fysioterapeut og fylte ut spørreskjema ved treningstart og etter 12 uker. Forskningsspørsmålene som prosjektet skal besvare er hva som kjennetegner de som deltar i Sterk og stødig-grupper i Oppegård kommune, hvorvidt 12 ukers trening etter Sterk og stødig-modellen gir bedring i funksjonell benstyrke, statisk balanse og ganghastighet. Videre om. endringen i funksjonell benstyrke, statisk balanse og ganghastighet er forskjellig hos de som deltar i 1 gang per uke sammenliknet med de som deltar to ganger per uke, og om endringen er forskjellig hos de som skåret lavt ved første måling versus de som skåret høyt, samt om det er andre faktorer har betydning for endringen. Man vil også undersøke endringer i livskvalitet, og frykt for å falle i løpet av 12 uker trening samt beskrive endringer i tjenestebehov i løpet av 12 uker trening etter Sterk og stødig modellen.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2017/1261 Prosjektstart: 01.05.2016 Prosjektslutt: 31.12.2022

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Therese Brovold
Forskningsansvarlig(e):  Høgskolen i Oslo og Akershus
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Kvalitetssikringsprosjekstet (ref 2016/852) mottok kr 172 000 i innovasjonsmidler for 2016 fra Fylkesmannen i  Oslo og Akershus. Midlene er brukt til frikjøp av prosjektleder (Kathrine Mørch Meyer) og prosjketmedarbeidere (to fysioterapeuter i Oppegård kommune), innkjøp av utstyr til testing, samt skritt-tellere som takk til deltagerne.

Masterudanningen finansieres gjennom kompetansemidler fra Fylkesmannen i Oslo og Akerhus til Oppegård kommune.Forskningsdata: Mennesker

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Fysioterapi, Nivå: Mastergrad
Behandlet i REK
DatoREK
17.08.2017 REK sør-øst