Forskningsprosjekt


Hva påvirker elevers helse i skolen?

Vitenskapelig tittel:
Hva påvirker elevers helse i skolen – en studie om hvordan ulike former for skole- og læringsmiljø påvirker elevers helse.

Prosjektbeskrivelse:
Prosjektet har som mål å finne ut om hva som kan påvirke elevers helse i skolen, med spesifikk vekt på elevers psykiske helse (opplevesle av angst og stress/ distress) og faktorer som kan påvirke elevers fremtidige kardiovaskulære helse i 2 skoler med ulik pedagogisk orientering. Studien er en mixed methods studie basert på spørreskjema til elever for å kartlegge elevers opplevelse av skole, trivsel samt livskvalitet og (vaskulære)helse. Studien skal også intervjue lærere og elever ved de 2 skolene for undersøke deres opplevelse av undervisning, læringsmiljø og skoleorientering. Vi Prosjektet ønsker å besvare følgende spørsmål: I hvilken grad kan ulikheter i skolers pedagogiske orientering og lærerpraksiser påvirke elevers trivsel, psykisk stress og fysiske (vaskulære) helserelaterte risiko faktorer? Er spesifikke skoleorienteringer og lærerpraksiser relatert til spesifikke elevutfall eller er de like på tvers av utfallsmål?
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/1337 Prosjektstart: 01.08.2017 Prosjektslutt: 31.12.2019

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Eline Wiese
Forskningsansvarlig(e):  Universitetet i Oslo
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Egen insitusjon gjennom forskningstid (dvs primært Insitutt for lærerudanning og skoleforskning).Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Andre personer i en sårbar eller avhengig situasjon

Behandlet i REK
DatoREK
24.08.2017 REK sør-øst