Forskningsprosjekt


Implementering av «Helhetlige pasientforløp» i kommuner. Brukeres og pårørendes erfaring og effekt på forbruk av helsetjenester

Vitenskapelig tittel:
“Patient Trajectory for Home-dwelling elders” in primary health care. Users and next of kinds experiences and effect on health care utilization

Prosjektbeskrivelse:
Prosjektet omhandler eldre multisyke som har vært innlagt i sykehus og som har behov for kommunale tjenester etter utskrivning. Standardisering av rutiner i samhandlingen mellom sykehus, fastleger og hjemmetjenester forventes å føre til færre reinnleggelser i sykehus samtidig som at tjenestene oppleves mer sammenhengende for pasienter og deres pårørende. Tre kommuner som gjennomfører en utviklingsprosess og innfører «Helhetlige pasientforløp i hjemmet» (HPH) tilpasset sine lokale behov og muligheter sammenlignes med to kontrollkommuner. Slik kan betydningen HPH har for brukeropplevelser, reinnleggelser og bruk av helsetjenester undersøkes. Brukeres opplevelse av sammenheng i tjenestene undersøkes ved intervju av pasienter og pårørende, samt ved spørreskjemaundersøkelse som gjennomføres ved prosjektstart og gjentas etter innføringen. Kvantitative data for reinnleggelser og innleggelser i sykehus, bruk av kommunale helsetjenester og fastleger innhentes via registerdata.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/1232 Prosjektstart: 01.10.2017 Prosjektslutt: 31.12.2023

Behandlingsstatus: Godkjent
Prosjektleder: Anders Grimsmo
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet søkes finansiert gjennom samarbeidsorganet for Helse Midt-Norge og NTNUForskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: samfunnsmedisin, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
25.08.2017 REK midt