Forskningsprosjekt


Når felles språk med helsepersonell mangler; mødres opplevelser på nyfødtintensiv avdeling

Vitenskapelig tittel:
When there is no common language: Immigrant mothers’ experiences in the Neonatal Intensive Care Unit

Prosjektbeskrivelse:
Hensikten med studien er å undersøke hvordan mødre som ikke har felles språk med helsepersonell opplever oppholdet på nyfødtintensiv avdeling når deres premature eller syke nyfødte spedbarn er innlagt. Mødrene og deres barn er en sårbar gruppe og kan ha særskilte behov, da særlig i forbindelse med kommunikasjon med helsepersonell. Tolker er ikke alltid tilgjengelige ved ikke-planlagte samhandlingsbehov. Dette er en utfordring når sykepleiere må informere, veilede og støtte foreldre, og for foreldre som ikke kan stille spørsmål og uttrykke sine behov. Det er lite forskning på innvandrermødres opplevelser og behov når et felles språk mangler. Det planlegges å intervjue åtte til ti mødre ved bruk av tolk, og å samle data om hvordan kommunikasjonen foregår ved å observere hvordan mor og sykepleier kommuniserer i omsorgen for spedbarnet. Fokuset vil være både verbal og ikke-verbal kommunikasjon. Sykepleiere intervjues i to grupper for å utforske erfaringer knyttet til omsorg for mødrene.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/1575 Prosjektstart: 02.10.2017 Prosjektslutt: 31.12.2019

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Nina Margrethe Kynø
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Forsker bruker FoU tid fra Lovisenberg diakonale høgskole. Det planlegges å søke midler fra feks Sanitetskvinnene, OUS, NAKMI eetc.Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Bare ett kjønn

Behandlet i REK
DatoREK
13.09.2017 REK sør-øst