Forskningsprosjekt


En studie av helseutfall for mennesker utsatt for ulike typer psykiske traumer. En undersøkelse blant personer med kroniske smerter

Prosjektbeskrivelse:
Formålet med prosjektet er å belyse hvordan traumatiske erfaringer og posttraumatisk stress er relatert til rapport av smerter og smerterelatert funksjonshemming, samt hvordan disse faktorene kan predikere prognosen for smertetilstanden. Videre tar en sikte på å finne ut hvilke aspekter ved smertetilstanden som best kan forklare selvmordsrisikoen knyttet til det å ha kroniske smerter. Undersøkelsen er et delprosjekt av et mer omfattende paraplyprosjekt og skal gjennomføres som en del av et doktorgradsarbeid. 100 pasienter mellom 20 og 60 år ved smerteklinikken Akershus Universitetssykehus HF skal rekrutteres fortløpende. Pasientene samtykker til å delta i undersøkelsen. Antallet er begrunnet i behovet for tilstrekkelig statistisk styrke. Deltagerne vil bli intervjuet og besvare spørreskjema 2 ganger, en gang før behandling ved smerteklinikken og en gang etter avsluttet behandling. Mellom de to undersøkelsene vil det være 3-6 måneder. Det er i all hovedsak standardiserte intervjumaler og spørreskjema som er internasjonalt anerkjente og validerte som vil bli benyttet. Det dreier seg om omfattende intervjuer og selvutfylling av spørreskjema. Det skal brukes tradisjonelle kvantitative analyser, i første rekke multippel regresjon. Data vil bli avidentifisert før analysene og sikret på forskriftmessig måte. De vil senest i 2018 bli anonymisert. S Hensikten med studien er å framskaffe et bedre kunnskapsgrunnlag for behandling av den aktuelle pasientgruppen. Spesielt vil en kunne få identifisert faktorer som kan predikere suicidal/selvskadende atferd. Vitenskapelig er dette et felt som er lite belyst. Intervjuene og selvutfyllingen av spørreskjema er svært omfattende, og dessuten kan spørsmål om tidligere suicidal og/eller selvskadende atferd kan være ubehagelig for enkelte. Prosjektet har diskutert avveiingen av dette forholdet mot den framtidige behandlingsnytten av resultatene. Man konkluderer med ”Ved avveiing av fordeler og ulemper fremstår prosjektet som forsvarlig å gjennomføre”. Det er lagt opp henvisningsrutiner for behandlingstilbud til pasienter som under undersøkelsen viser seg å ha behandlingstrengende psykiatriske tilstander eller av annen grunn ønsker dette etter undersøkelsen.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2010/1646 Prosjektstart: 20.09.2010 Prosjektslutt: 31.12.2019

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Torleif Ruud
Forskningsansvarlig(e):  Akershus universitetssykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Doktorgradsprogrammet ved det Medisinske fakultet Universitet i Oslo, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
17.06.2010 REK sør-øst
01.12.2016 REK sør-øst
18.01.2018 REK sør-øst