Forskningsprosjekt


Reliabilitetstesting av måleinstrumentet: Trunk Impairment Scale, Norsk versjon

Vitenskapelig tittel:
Intra- and inter reliability of the Trunk Impairment Scale modified Norwegian Version

Prosjektbeskrivelse:
Personer med multippel sklerose (MS) har ofte balanseproblemer, fysioterapi benyttes, og pålitelige redskaper for å måle balanse i sittende mangler for disse pasientene. Hensikten med studien er å finne ut om måleinstrumentet Trunk Impairment Scale - modified Norwegian Version som måler sittendebalanse, er pålitelig for personer som har multippel sklerose. Det gjøres en tverrsnittsstudie for å undersøke hvor likt to erfarne fysioterapeuter skårer samme person på ett bestemt tidspunkt og et longitudinellt design for å finne ut om samme fysioterapeut skårer likt på samme person med en ukes mellomrom. Studien vil inkludere 30 personer diagnostisert med MS. Omfatter personer med minimale til alvorlige funksjonsorstyrrelser som er i stand til å sitte uten støtte og har evne til å ta instruksjon slik at testen kan gjennomføres. Studien vil frambringe ny kunnskap om det aktuelle måleredeskapet er pålitelig for personer med MS, noe som er viktig både i klinisk praksis og forskning.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/1396 Prosjektstart: 25.09.2017 Prosjektslutt: 25.09.2018

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Britt Normann
Forskningsansvarlig(e):  Nordland Hospital Trust
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Kostnader til ev. pasienttransport dekkes av pasientreiser da dette er klinisk testing som skjer i en forskningsstudie. Dektning av ev. egenandel dekkes av Nordlandssykehuset HF gjennom pågående forskningsprosjekt.Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
17.08.2017 REK nord