Forskningsprosjekt


Øyeforandringer etter Hyperbar Oksygenbehandling

Vitenskapelig tittel:
Occular changes in patients during Hyperbaric Oxygen Therapy- With emphasis on refractive changes and optical components.

Prosjektbeskrivelse:
Formålet med prosjektet er å kartlegge årsaker til forbigående nærsynthet som oppstår i forbindelse med hyperbar oksygenbehandling (HBO). Metabolske endringer i øyelinsen eller strukturendringer i linsen pga. toksiske effekter and trykk er mulige årsaker, men andre årsaker er ikke kjent. Målinger av hornhinnen utført umiddelbart etter HBO har vist endringer i hornhinnens tykkelse som ikke er funnet med målinger timer etter behandling. I prosjektet ønsker man å kartlegge øyets optiske komponenter under de kortvarige brytningsendringene rett etter HBO behandling og akkumulert effekt etter 4 uker, spesielt endringer i øyelinsens tykkelse og hornhinnens endotelceller. Prosjektleder ønsker å inkludere 30 forsøkspersoner (15 menn) som allerede skal gjennomgå planlagt HBO behandling. Studien har ingen kontrollgruppe fordi endringene bare skjer under HBO behandling. Man bruker etablerte måleinstrumenter for å måle hornhinnens krumning, tykkelse, forkammerdybde, linsens tykkelse, øyets akselengde og pupillediameter. Det brukes veletablerte og standardiserte måleprosedyrer. Studien er ikke- invasiv og det er ikke behov for øyedråper. Ingen instrumenter er i kontakt med øyet. Pasienter som ikke er blitt behandlet med HBO siste 12 måneder, som skal gjennomføre minimum 4 ukers behandling, vil bli tilskrevet og forespurt om deltakelse og informert muntlig før målinger blir utført.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2017/1251 Prosjektstart: 01.08.2017 Prosjektslutt: 31.12.2020

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Bernd Mueller
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Ingen finansieringskilder. Privat utlån av måleinstrumenter benyttes. Personalet ved Seksjon for Hyperbarmedisin gjennomfører undersøkelsene som del av daglig arbeid.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
17.08.2017 REK sør-øst
01.11.2018 REK sør-øst