Forskningsprosjekt


Samisk barneoppdragelse i to kommuner

Vitenskapelig tittel:
Sosiokulturelle forskjeller og likheter i barneoppdragelsen mellom to samiske kommuner, Skånland og Kautokeino.

Prosjektbeskrivelse:
Hovedmålet med denne oppgaven er å undersøke likheter og ulikheter i samisk barneoppdragelse i to samiske kommuner , Skånland og Kautokeino. Dette prosjektet er et relevant bidrag til forskningsområdet blant annet innenfor kultur og utviklingspsykologi. Det samiske er et minoritetsamfunn i Norge. Derfor er alle prosjekter som er relatert til samisk kultur er i seg selv meget viktig å kartlegge. Historisk sett har den såkalte fornorskningspolitikken hatt større innpass i Skånland kommune enn i Kautokeino kommune. Det er nærliggende å tro at det samiske samfunnet i Skånland har i større grad blitt påvirket av den norske kulturen. Kautokeino kommune regnes som et av kjerneområdene der det samiske språket og den samiske kulturen står sterkt. På bakgrunn av dette er det interessant å se om min undersøkelse avdekker plausible forskjeller eller likheter i barneoppdragelsen mellom disse to områdene. Det er gjort studier som viser klare forskjeller mellom norsk og samisk barneoppdragelse(Javo, C. 2003 , Balto, A.1997) Derimot er det ikke mange studier som omhandler variasjon i barneoppdragelse mellom to samiske kommuner. Selv om dette i utgangspunktet er en hovedoppgave, vil jeg sannsynligvis følge opp prosjektet og videreutvikle kunnskapen når jeg er ferdigutdannet psykolog. Jeg mener oppgaven tar for seg et interessant område i samekulturen som er viktig å få bedre kunnskap om. Mange kan ha nytte av denne hovedoppgaven. Barnefamilier, barnehager, skoler og andre institusjoner vil kunne få viktig informasjon om denne tematikken hovedoppgaven tar opp. Kanskje vil denne oppgaven også være en døråpner og inspirasjon til at flere ønsker å forske innefor samme område.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2009/191 Prosjektstart: 03.05.2009 Prosjektslutt: 09.07.2010

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Ann Jørgunn Larsen-Sara
Forskningsansvarlig(e):  Universitetet i Oslo
Universitetet i Oslo
Initiativtaker: Oppdragsforskning

Utvalg: Allmennbefolkning, Bare ett kjønn
Forskningsmetode:: Fortolkende (kvalitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Profesjonsstudium i psykologi, Nivå: 9. semester
Behandlet i REK
DatoREK
17.06.2009 REK sør-øst
17.06.2009 REK sør-øst