Forskningsprosjekt


Geografiske variasjoner i bruk av spesialisthelsetjenester blant eldre ved akutt hjerneslag og akutt hjerteinfarkt

Vitenskapelig tittel:
Geographical variations in the use of specialist health services among elderly after acute stroke or acute myocardial infarction

Prosjektbeskrivelse:
Hensikten med dette prosjektet innen helsetjenesteforskning er å undersøke om bruken av spesialisthelsetjenester ved hjerneslag og hjerteinfarkt varierer mellom eldre pasienter bosatt i forskjellige geografiske områder i Norge. Videre er hensikten å studere i hvilken grad faktorer på pasientnivå, familienivå og kommune- og helseforetaknivå kan bidra til å forklare eventuelle geografiske variasjoner. Forbruksvariasjoner blant to grupper pasienter vil bli studert: 1) personer som er 70 år eller eldre som får akutt hjerneslag i perioden 2014-2016 og 2) personer som er 70 år eller eldre som får hjerteinfarkt i perioden 2013-2016. Persondata fra Norsk pasientregister, Hjerte- og karregisteret og Statistisk sentralbyrå kobles og danner basis for prosjektet. Helseatlasmetodikk og flernivåmodeller vil bli brukt i analysene. Prosjektet er forankret i SKDE, i tett samarbeid med nasjonale og internasjonale forskningsinstitusjoner og brukerorganisasjoner.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/1392 Prosjektstart: 03.09.2018 Prosjektslutt: 03.09.2021

Behandlingsstatus: Godkjent
Prosjektleder: Barthold Vonen
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet søker forskningsmidler fra Helse Nord RHF til lønn og driftsmidlert til PhD-stipendiat i tre år, midler til innhenting og kobling av registerdata, samt midler til dekning av reisekostnader for brukerrepresentanter og reisekostnader ved kontakt med eksterne samarbeidspartnere. Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: PhD ved det helsevitenskapelige fakultet, UiT, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
17.08.2017 REK nord