Forskningsprosjekt


Ultralydveiledet nerveblokade som anestesi ved operasjon for midtskaft kragebeinsbrudd

Vitenskapelig tittel:
Ultrasound-guided nerve block as anesthesia for mid-shaft clavicular surgery

Prosjektbeskrivelse:
Pasienter som blir operert for kragebeinsbrudd har tradisjonelt sett fått full narkose. Årsaken til at nerveblokade ikke har vært et vanlig tilbud til denne pasientgruppen, kan skyldes at nerveforsyningen av kragebeinet ikke har vært fullstendig kartlagt. Spesielt ved midtskaftfrakturer er nerveforsyningen uklar. Det har de siste årene blitt rapportert enkelttilfeller hvor pasienter har blitt operert for kragebeinsbrudd under ulike kombinasjoner av blokade av nervegrener/ røtter fra nervefletninger i halsregionen. Ved vår institusjon har nå en enhetlig kombinasjon av en slik nerveblokade blitt brukt som bedøvelse til 10 pasienter som har blitt operert for midtskaft kragebeinsbrudd. Til nå mangler det god dokumentasjon på bruk av nerveblokader ved slike brudd, og vi mener vår kombinasjon av nerveblokade til en gruppe pasienter, viser at denne typen bedøvelse er et likeverdig alternativ til full narkose. Vi ønsker publisere vår kliniske erfaring som en retrospektiv kasuistisk serie.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/1390 Prosjektstart: 01.09.2016 Prosjektslutt: 01.12.2018

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Caroline Guldberg Fugelli
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

En har benyttet seg av utstyr som er tilgjengelig i avdelingen i dag; ultralydmaskin samt nåler tilegnet ultralydveiledet nerveblokade.

Separat bærbar datamaskin uten tilgang til internett har en allerede disponibel.

Material til informasjon til pasienter vil brukes fra SUS sine ressurser.

Det er ikke behov for dekking av reisekostnader.

En vil ikke ha behov for frikjøpt tid til gjennomføring av prosjektet. Pasientene ble inkludert i vanlig arbeidstid, og ytterligere del av prosjektet gjennomføres på fritid eller under overlegepermisjonForskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
17.08.2017 REK nord