Forskningsprosjekt


Evaluering av erlotinib pluss helhjernebestråling versus helhjernebestråling alene for pasienter med hjernemetastaser fra ikke-småcellet lungekreft

Vitenskapelig tittel:
A multicenter phase II study of concomitant erlotinib and whole brain radiation therapy (WBRT) vs WBRT alone, in patients with brain metastases from non-small-cell lung cancer

Prosjektbeskrivelse:
Lungekreft er en alvorlig sykdom som ofte ledsages av hjernemetastaser. Prognosen er da meget dårlig. Hos pasienter som ikke kan opereres er strålebehandling standard, men det har begrenset effekt. Erlotinib hemmer et protein som er relatert til cellevekst, og det kan derfor forsterke 17 stråleeffekten. Foreløpige studier (fase I) som kombinerer erlotinib med helhjernebestråling er lovende (mht. overlevelse). I denne studien vil behandling med kombinasjonen helhjernebestråling og erlotinib sammenlignes med helhjernebestråling alene. I alt 150 pasienter i to grupper (etter styrkeberegning) der annen behandling (f. eks. operasjon) ikke er aktuell, vil bli randomisert og fulgt tett i 6 måneder. Pasientene er diagnostisert med bekreftet avansert ikke-småcellet lungekreft med multiple hjernemetastaser. De får i alt 2 ukers behandling og rekrutteres fra flere avdelinger i Norge. Dosering av erlotinib er 150 mg per dag som er godkjent dosering innen den aktuelle krefttypen. Særlig mye bivirkninger er ikke forventet under denne relativt kortvarige behandlingen, men diaré og utslett er det mest kjente som kan oppstå hos pasienter som får medikamentet.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2010/1562 EudraCT-nummer: 2010-020350-34 Prosjektstart: 01.09.2010 Prosjektslutt: 31.12.2015

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Odd Terje Brustugun
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Legemiddelutprøving, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
09.06.2010 REK sør-øst
27.11.2013 REK sør-øst