Forskningsprosjekt


Pustekontroll hos personer med Kronisk Obstruktiv Lungesykdom (KOLS)

Vitenskapelig tittel:
Breathing control in patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) - An intervention on device guided breathing control

Prosjektbeskrivelse:
Hensikten med studien er å teste om tung pust ved KOLS kan reduseres ved hjelp av maskinveiledet respirasjonsinstruksjon, Resp Rate, i en RCT-studie hos personer med moderat, alvorlig og svært alvorlig grad av KOLS. Det skal videre undersøkes om respirasjonsrate endres og om en reduksjon av tung pust kan føre til bedre fysisk funksjon, reduksjon av andre symptomer (depresjon, angst, tretthet, søvnvansker og smerte) og bedre livskvalitet. Tungpust er hovedproblemet ved KOLS og er en årsak til innleggelse i sykehus, opplevelse av nedsatt funksjonsnivå, andre symptomer og nedsatt livskvalitet. Intervensjonen sammenligner en gruppe som bruker standardisert maskinveiledet respirasjonsinstruks til å redusere pustefrekvens ved hjelp av to musikktoner, med en annen gruppe som hører på musikk og en tredje gruppe uten tiltak. Studien er samtykkebasert og skal gjennomføres i to faser. Det innhentes opplysninger fra pasientjournal, spørreskjema og fysiske tester (lungefunksjonsprøver, blodprøver, blodgass, slimprøve, EKG, BT, gangtest og eventuelt ekkokardiogram).
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2010/1521 Prosjektstart: 07.06.2010 Prosjektslutt: 31.12.2023

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Christine R. Borge
Forskningsansvarlig(e):  Lovisenberg Diakonale Sykehus
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Utdanningsprosjekt, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
09.06.2010 REK sør-øst
20.08.2014 REK sør-øst
08.05.2019 REK sør-øst