Forskningsprosjekt


APO010 sensitivitetsscreening hos myelomatosepasienter

Vitenskapelig tittel:
Screening for sensitivity to antineoplastic drugs in patients with advanced Multiple Myeloma

Prosjektbeskrivelse:
Hensikten med prosjektet er å få økt kunnskap om mulig følsomhet for behandling med et nytt legemiddel, APO010. Samtidig skal en undersøke biologisk følsomhet for andre relevante anticancer-midler som ofte benyttes i behandlingen av myelomatose, som bortezomib, thalidomid, lenalidomide, cyclofosfamid og melfalan. Bakgrunnen for studien er at det i dag ikke finnes behandling som kan kurere myelomatose, men dagens ulike medikamentelle behandlingsalternativer kan redusere progresjon og forlenge livet hos pasientene. Hva som er beste behandling for den enkelte pasient kan ikke sies på forhånd. Derfor vil man blant annet i dette prosjektet lete etter en biomarkør som muligens kan forutse sannsynligheten for at en gitt pasient kan være sensitiv for behandling med APO010 eller et av de andre legemidlene til kreftbehandling nevnt i denne søknaden. Det skal rekrutteres 300 forsøksdeltakere, dvs. pasienter med myelomatose, derav 50-75 pasienter fra Norge. Opplysninger om deres sykdom skal hentes fra journal, og pasientene blir spurt om å avgi en benmarkprøve. Utover dette skal det ikke innhentes flere data. Fra benmargen til de inkluderte pasientene vil man ekstrahere mRNA fra CD 138+ celler og sammenligne genprofilen i pasientens tumorceller med en etablert genprofil som beskriver sensitivitet for APO010. Dette gjøres i Danmark med en metode som kalles "Drug Response Prediction". Den er basert på en genprofil som beskriver forventet sensitivitet for APO010. Ulike statistiske metoder vil anvendes for å predikere hvor sannsynlig det er at tumorcellene er sensitive for behandling med APO010. Analysen skal gjøres innen en 2 måneds grense og deretter destrueres. Det er derfor ikke behov for å etablere en forskningsbiobank tilknyttet prosjektet. Prosjektet er å anse som en sensitivitetsscreening for et legemidlet APO010. Pasienter med høyest sannsynlighet for å være sensitive for APO010 vil kunne få tilbud om å delta i en klinisk studie med dette preparatet senere.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2017/1605 Prosjektstart: 01.09.2017 Prosjektslutt: 31.08.2018

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Fredrik Schjesvold
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus HF
Initiativtaker: Oppdragsforskning
Finansieringskilder:

Sponsor, Oncology Venture AB, er økonomisk ansvarlig.Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
14.09.2017 REK sør-øst