Forskningsprosjekt


Samfunnskostnadene forbundet med langvarige smertetilstander. En registerstudie

Vitenskapelig tittel:
Healthcare resource utilization, productivity loss, costs and care pathway associated with chronic non-malignant pain - a retrospective population-based study in Norway

Prosjektbeskrivelse:
Til tross for høy forekomst av kroniske smerter i Norge er det bare begrensede data om ressursutnyttelse (HRU) og påfølgende omsorgskostnader for pasienter med kronisk smerte. Denne retrospektive kasus-kontrollstudien vil bidra til å fylle forskningshullet på dette området og være et viktig bevis for den nåværende omsorgssituasjonen for disse pasientene. Hovedformålet med prosjektet er å estimere HRU og tilhørende kostnader blant personer med kroniske smerter i Norge. Studiepopulasjonen består av alle deltakere i to norske befolkningsundersøkelser, HUNT3 og Tromsø6, hvor kasus- og kontrollgruppen er identifisert ved et spørsmål om kronisk smerte og vil være tilknyttet nasjonale registerdata. Analysene av dataene vil primært være beskrivende. Forskjeller mellom kasus- og kontrollgruppen, samt ulike undergrupper, vil bli testet for statistisk signifikans. En kostnadsforskjell mellom gruppene, og matchede kontroller antas å utgjøre et estimat av den direkte kostnaden for kronisk smerte.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2018/698 Prosjektstart: 02.03.2018 Prosjektslutt: 02.03.2023

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Audun Stubhaug
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Forskningsbolaget Quantify Research har som oppgave at gjennomføre studie og mottar finansiering fra Grünenthal. Grünenthal betaler også for reiser og møtene for alle forskere, hvor de direkte og eneste formål med møtene er knyttet til denne studien.Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
19.04.2018 REK nord