Forskningsprosjekt


Omsorg i teknologi og helse - Tryggleiksteknologi i kommunale heimetenester

Vitenskapelig tittel:
Care- in technology and health

Prosjektbeskrivelse:
Hensikten med forskingsprosjekt er å bringe frem kunnskap om hvordan brukerene av mobil tryggleiksalarm opplever og erfarer hverdagen med teknologi. Forskingsspørsmålene vil se på hvordan mobil trygghetsalarm kan påvirke eldre hjemmeboendes hverdagsmestring og hvordan opplever eldre hjemmeboende at trygghetsteknologi har innvirkning på samhandling mellom de pårørende og helsepersonell. Formålet med studien er at kunnskapen som blir produsert kan bidra til å øke bevisstheten rundt brukermedvirkning og videreutvikle kvalitet for teknologitjenester i framtiden. En vil gjennom kvalitativ metode samle inn datamateriale ved hjelp av individuelle semi-strukturerte intervju. Det vil bli nyttet et strategisk utvalg for å finne representative informanter til prosjektet. Forskingsprosjektet er utgangspunkt for en fagfellevurdert vitskapleg artikkel som vert sendt inn til ei vitskapleg tidsskrift i etterkant av masterprosjektet.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/1222 Prosjektstart: 08.08.2017 Prosjektslutt: 01.06.2023

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Kristin Halvorsen
Forskningsansvarlig(e):  Høgskolen i Oslo og Akershus
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Eventulle reiseutgifter blir dekt av studenten selv. Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Empowerment og helsefremmede Arbeid, Nivå: Master
Behandlet i REK
DatoREK
25.08.2017 REK midt