Forskningsprosjekt


Hvordan kan vi forbedre samfunnets forebygging av vold og kriminalitet ved psykiske lidelser? Kunnskapsbehovet er stort og svarene ligger i våre eksisterende registerdata

Vitenskapelig tittel:
Prevention of violence, crime and related adverse trajectories following mental disorders

Prosjektbeskrivelse:
Enkelte psykiske lidelser innebærer risiko for vold, kriminalitet og død. Samfunnet prøver å forebygge at lidelsene får slike alvorlige konsekvenser. Det er imidlertid stor variasjon i klinisk praksis. Av etiske årsaker er kliniske eksperimenter (RCT) vanskelig. I dette prosjektet benytter vi derfor eksisterende registerdata til å øke vår kunnskap om hvordan vi kan forebygge at psykiske lidelser får alvorlige konsekvenser. Vi benytter den (for pasienten) tilfeldige variasjonen i klinisk praksis som et alternativ til RCT. Eksempler: Bruk av tvang i psykisk helsevern varierer mellom behandlingsenheter. Er tvangsbruk en effektiv måte å forebygge selvskading, vold og uheldige kliniske forløp? Raten av ADHD-medisinering varierer mellom BUPer. Er høy rate av ADHD-medisinering en effektiv måte å forebygge kriminalitet, ny sykdom m.v. på? Tilsvarende vil vi studere sakkyndiges vurderinger av tilregnelighet, tilbud under soning, og medisinfri behandling av alvorlig psykisk lidelse.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/1300 Prosjektstart: 01.10.2017 Prosjektslutt: 01.10.2024

Behandlingsstatus: Ikke godkjent
Prosjektleder: Arnstein Mykletun
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet er grunnfinansiert av Helse Bergen HF ved Kompetansesentre for sikkerhets-, fengsels-, og rettspsykiatri i region Vest. Ytterligere bidrag til finansieringen er indirekte gitt av Folkehelseinstituttet via prosjektleders hovedstilling.

Nevnte aktører (pkt 5.4) har alle skissert at forskningstid vil stilles til rådighet til prosjektet uten vederlag.

Ytterligere finansiering vil søkes fra helseforetakets egne forskningsmidler og fra Norges forskningsråd. Prosjektets gjennomføring er ikke avhengig av slik tilleggsfinansiering.Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Andre personer i en sårbar eller avhengig situasjon

Behandlet i REK
DatoREK
23.08.2017 REK sør-øst