Forskningsprosjekt


Utprøving av SAVRY

Vitenskapelig tittel:
Utprøving av SAVRY som mulig styringsverktøy for barnevernet

Prosjektbeskrivelse:
Det har over de siste år vært en økning i utilsiktede brudd i fosterhjem. I mange tilfeller begrunnes slike brudd med for store atferdsvansker/voldsatferd hos ungdommen. Slike brudd kan ha svært negativ betydning både for ungdommene det gjelder og for fosterfamiliene. Det er derfor behov for å prøve ut en bedre kartlegging enn den som er i dag for å sikre at ungdom som vil framprovosere utilsiktede brudd ikke plasseres i slike omsorgstiltak, men i barneverninstitusjon. Barnevernet har ikke i dag noen strukturerte styringsverktøy å støtte seg på i denne beslutningsprosessen, men noen har på eget initiativ tatt i bruk SAVRY uten at den er validert. Studien tar sikte på å utprøve SAVRY supplert med tilleggsledd relatert til individuell fungering for å se om instrumentet kan være et hensiktsmessig hjelpemiddel/styringsverktøy når barnevernet skal treffe tiltak om plassering i fosterhjem eller i barnevernsinstitusjon
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2010/1935 Prosjektstart: 01.10.2010 Prosjektslutt: 30.09.2015

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Kirsten Rasmussen
Forskningsansvarlig(e):  SVT-fakultetet
Initiativtaker: Bidragsforskning

Utvalg: Andre personer i en sårbar eller avhengig situasjon
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
24.09.2010 REK midt