Forskningsprosjekt


Selvskading og selvmordsforsøk hos ungdom og voksne i Nord-Trøndelag

Vitenskapelig tittel:
”Selvskading og selvmordsforsøk hos ungdom og voksne i Nord-Trøndelag – betydningen av mental helse, rus og sosiodemografiske faktorer på individ- og familienivå”

Prosjektbeskrivelse:
I prosjektet undersøkes faktorer som påvirker selvskading og selvmordsatferd hos ungdom og voksne, med hovedvekt på mental helse, alkohol-/rusproblematikk og sosiodemografiske faktorer. Data om selvskade (endepunkt) blir innhentet fra Helse Nord-Trøndelag (HNT) sine pasientadministrative systemer (PAS/EPJ) fra 1998 og senere. Bakgrunnsdata om risikofaktorer blir hentet fra HUNT, med hovedvekt på data samlet inn i 1995/97 og senere. Det søkes om kobling mot Reseptregisteret og Dødsårsaksregisteret for de som blir inkludert i studien. Det legges opp til multivariable analyser for å justere for faktorer som påvirker risikoen for selvskadeatferd. Vi vil benytte den eksisterende familiekobling blant deltakerne i HUNT, både for å sammenlikne eksponering og utfall (selvskade/selvmordsforsøk) på individ- og familienivå (søsken, egne foreldre eller barn) for mennesker som henvises for selvskade. Prosjektet vil ha særlig fokus på ungdom og unge voksne med selvskade og selvmordsforsøk.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2010/1924 Prosjektstart: 23.08.2010 Prosjektslutt: 01.06.2030

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Ottar Bjerkeset
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r), Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Legestudium, Nivå: Ph.D
Del av forskningsprogram: HUNT (Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag)
Behandlet i REK
DatoREK
27.08.2010 REK midt
24.09.2010 REK midt
21.06.2013 REK midt
22.08.2014 REK midt