Forskningsprosjekt


Varsdagsstressens betydelse för återhämtning vid PTSD

Vitenskapelig tittel:
Relationship between daily hassles and uplifts and transient stress symptoms among patients with PTSD

Prosjektbeskrivelse:
Forskning kring kris och trauma har kritiserats för att vara alltför ensidigt inriktad på PTSD och att betydelsen av vardagsstress och glädjeämnen (daily hassles and uplifts) underskattas. Forskning på andra områden visar att ackumulerad vardagsstress kan ha ett starkare långsiktigt samband med ohälsa än trauman. Den planerade studien utgår från ett patientperspektiv vad gäller vardagsstress, vårdupplevelser och stressymptom. Totalt 125 konsekutiva patienter med PTSD som skrivs in vid Friskstiftelsens psykiatriska klinik i Elverum avses följas longitudinellt under klinikvistelsen (12 veckor) och vid en 1-årsuppföljning. Resultatet förväntas bidra med ny teoretisk kunskap och praktiska råd om självhjälp, råd till närstående , chefer och arbetskamrater samt råd hur professionella vårdgivare kan utveckla behandlings- och stödinsatser.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/1766 Prosjektstart: 01.09.2017 Prosjektslutt: 31.07.2020

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Gerry Larsson
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Forskningen görs inom ramen för min och Lars Liens professor II anställningar vid Högskolen i Innlandet och Silje Cathrine Skogsunds anställning vid Friskstiftelsen. Stöd vid datainsamlingen görs inom ramen för ansvarig sjuksköterskas tjänstgöring vid Friskstiftelsens psykiatriska klinik i Elverum.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
27.10.2017 REK midt
07.02.2018 REK midt